New Page 2

Na podlagi 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19 in 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) - ZLS je Občinski svet občine Kidričevo na svoji 7. redni seji dne 30. 6. 2011 sprejel

SPREMEMBE STATUTA OBČINE KIDRIČEVO

 

1. člen

35. člen se nadomesti z novim 35. členom tako, da se glasi:

(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega in največ dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana, podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

(3) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

(4) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge za katere ga župan pooblasti.

(5) Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

2. člen

38. člen se nadomesti z novim 38. členom tako, da se glasi:

(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.

(2) Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.

(3) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.

(4) Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

(5) Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.

(6) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

(7) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

(8) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

 

3. člen

59. člen se nadomesti z novim 59. členom tako, da se glasi:

Krajevni odbori morajo dati mnenje oziroma biti obveščeni o zadevah lokalnega pomena, ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena, izdelujejo programe dela, ki se nanaša na zadeve lokalnega pomena in opravljajo druge naloge.

 

4. člen

79. člen se nadomesti z novim 79. členom tako, da se glasi:

(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

        neposredno v okviru občinske uprave,

        z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

        z ustanovitvijo režijskega obrata,

        z dajanjem koncesij,

        z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

 

5. člen

Te spremembe Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 015-02/03-1

Datum:  19. 7. 2011

Občina Kidričevo

Župan Anton Leskovar