New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/04 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 14. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras 

 

1. člen 

S tem odlokom se drugi odstavek 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras (Uradni list RS, št. 1/16, 62/16) dopolni tako, da se doda peto alinejo z besedilom:

»– organizira druge prireditve oziroma aktivnosti, ki so za ustanoviteljico širšega pomena.«

 

2. člen 

Šesta alineja prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»sprejema cenike storitev na predlog direktorja,«.

 

3. člen 

Druga alineja prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se črta besedilo:

»od tega najmanj tri na vodstvenih delovnih mestih,«

 

4. člen 

Zadnji stavek v tretjem odstavku 12. člena se dopolni tako, da se za besedo »mandata« vstavi: », s poskusno dobo 6 mesecev«

 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Župan 

Občine Komen 

Marko Bandelli l.r.