New Page 3

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) ter 95. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/12 – UPB), je Občinski svet občine Trbovlje na svoji 13. redni seji, dne 7. 11. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje, ki obsega:

 

Odlok

o ustanovitvi javnega VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

GLASBENA ŠOLA Trbovlje

(URADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

S tem odlokom Občina Trbovlje (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola  Trbovlje (v nadaljnjem besedilu šola).

 

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Trbovlje.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

 

1. Ime in sedež šole

 

2. člen

Ime šole je GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE, TRBOVLJE, skrajšano ime je Glasbena šola Trbovlje. Sedež šole je v Trbovljah, Keršičeva c. 50 a.

 

2. Dejavnost šole

 

3. člen

Šola opravlja naslednje dejavnosti:

 

Osnovna dejavnost:

85.520              Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

 

Dopolnilne dejavnosti:

18.130             Priprava za tisk in objavo;

18.200             Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;

58.110              Izdajanje knjig;

58.190              Drugo založništvo;

59.200              Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij;

72.200              Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike;

74.200              Fotografska dejavnost;

77.290              Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup;

83.300              Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;

85.600              Pomožne dejavnosti za izobraževanje;

90.010              Umetniško uprizarjanje;

90.040              Obratovanje objektov za kulturne prireditve;

90.011              Dejavnost knjižnic.

 

Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Šola izvaja javno veljavne izobraževalne programe in omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe.

 

V okviru šole so lahko organizirane tudi naslednje službe:

-       tajništvo,

-       računovodstvo,

-       tehnična služba.

 

 3. Pečat šole

 

4. člen

Šola ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35mm in pečat s premerom 20mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je izpisano ime GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE.

 

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata zavoda ter določi delavce, ki lahko pečat uporabljajo in so zanj odgovorni.

 

4. Predstavljanje in zastopanje šole

 

5. člen

Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole, ki je odgovoren za zakonitost dela v zavodu. Pristojnosti ravnatelja določa zakon.

 

Ravnatelj je pooblaščen, da v imenu in za račun šole, v okviru registrirane dejavnosti, sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

Ravnatelj zastopa šolo navzven neomejeno.

 

Med ravnateljevo odsotnostjo ga nadomešča oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj. S posebnim pooblastilom lahko ravnatelj pooblasti tudi druge osebe za zastopanje v zadevah iz njegove pristojnosti.

 

Vse listine finančne narave podpisujeta za šolo ravnatelj oziroma v odsotnosti oseba, ki jo  ravnatelj pooblasti in računovodja šole.

 

III. ORGANI ŠOLE

 

6. člen

Organi šole so: svet šole, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev. Njihovo delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja ureja zakon.

Zavod ima lahko tudi druge organe. Njihovo delovno področje, sestavo in način volitev oz. imenovanja določi s pravili.

 

1. Svet šole

 

7. člen

Svet šole ima enajst članov, sestavljajo ga:

-       trije predstavniki ustanovitelja;

-       trije predstavniki sveta staršev;

-       pet predstavnikov delavcev šole.

 

8. člen

Predstavnike delavcev volijo delavci, ki opravljajo delo na šoli. Voli se na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo, imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.

 

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.

 

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju. Volilna komisija ima štiriletni mandat, ki ga lahko po potrebi svet šole podaljša.

 

Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

-       odstopi,

-       otrok preneha obiskovati šolo,

-       zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,

-       je razrešen,

-       mu preneha delovno razmerje v zavodu.

 

Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.

 

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik za izvedbo nadomestnih volitev , katere vodi volilna komisija.

 

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.

 

9. člen

Svet šole:

-       imenuje in razrešuje ravnatelja; pred odločitvijo si mora o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev; v primeru, da lokalna skupnost, učiteljski zbor in svet staršev mnenja ne dajo v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja,

-       za izbranega kandidata si mora svet pridobiti mnenje ministra,

-       sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,

-       sprejema program razvoja šole,

-       sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,

-       določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,

-       odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

-       obravnava poročila o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v soglasju z ustanoviteljem,

-       obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,

-       daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

-       predlaga ustanovitelju statusne spremembe in spremembe dejavnosti šole,

-       obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja, učiteljskega zbora, šolske inšpekcije in reprezentativnega sindikata,

-       odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v šoli, pritožbah v zvezi s statutom učencev in pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,

-       lahko natančneje določi postopek volitev članov sveta,

-       predlaga ustanovitelju spremembo ali razrešitev dejavnosti,

-       sprejema program reševanja presežnih delavcev,

-       opravlja druge pristojnosti po zakonu,

-       sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določata ta odlok ali drugi splošni akti šole.

 

10. člen

Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje. Svet svoje delovanje uredi s poslovnikom.

 

2. Ravnatelj

 

11. člen

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

 

Ravnatelj:

-       organizira, načrtuje in vodi delo šole,

-       pripravlja program razvoja šole,

-       pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

-       je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,

-       vodi delo učiteljskega zbora,

-       oblikuje predlog nadstandardnih programov,

-       spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

-       organizira mentorstvo za pripravnike,

-       prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

-       predlaga napredovanje strokovnih delavcev v plačilne razrede,

-       skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

-       obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,

-       spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,

-       odloča o vzgojnih ukrepih,

-       zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

-       zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,

-       določa sistemizacijo delovnih mest,

-       odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

-       opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pooblasti delavca šole.

 

3. Strokovni organi

 

12. člen

 

Strokovni organi na šoli so:

-       učiteljski zbor,

-       oddelčni učiteljski zbor,

-       strokovni aktivi.

 

Naloge in pristojnosti strokovnih organov šole določajo členi 61, 62 in 64 zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

4. Svet staršev

 

13. člen

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

En oddelek predstavlja skupino instrumentov ali predmetov, določenih v Zakonu o glasbenih šolah, predstavnik oddelka pa zastopa vse instrumente znotraj te skupine.

 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Svet staršev:

-       predlaga nadstandardne programe,

-       daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-       daje mnenja o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,

-       daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-       razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-       obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-       voli predstavnike staršev v svet zavoda,

-       lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

-       v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

-       opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

 

5. Zaposleni v šoli

 

14. člen

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

 

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

 

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

 

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.

 

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavcev v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

 

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

 

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.

 

15. člen

Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.

 

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.

 

Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima zavod sedež.

 

Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.

 

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

 

16. člen

Za opravljanje dejavnosti šole zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

 

Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.

 

Šola lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.

 

Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

 

17. člen

Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom občine, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu občine Trbovlje se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti šole na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.

 

18. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja šola za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Merila za delitev določi minister.

 

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti (delovni načrt zavoda), upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oz. država.

 

Vodstvo zavoda je dolžno obvestiti ustanovitelja o možnosti nastanka primanjkljaja.

 

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

19. člen

Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.

 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

 

Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v letnem proračunu za dejavnost šole.

 

Šola je dolžna poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

 

VI. JAVNOST DELA

 

20. člen

Delo šole je javno.

 

Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.

 

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

 

21. člen

Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

 

Za poslovno skrivnost se štejejo:

-       podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

-       podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost,

-       podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj šole v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,

-       podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

 

VIII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

 

22. člen

S splošnimi akti se urejajo odnosi v šoli. Na predlog ravnatelja sprejema svet šole:

-       pravila šole,

-       pravilnik o delovnih razmerjih,

-       druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta šole.

 

Ravnatelj sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela na šoli.

 

Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.

 

Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah, veljati pa začno po preteku roka, ki je določen z aktom.

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/97) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

24. člen

Sedanji svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.

 

Konstituiranje mora biti opravljeno v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

25. člen

Ravnatelj šole opravlja svojo funkcijo do izteka sedanjega mandata.

 

26. člen

Šola je pravna naslednica Glasbene šole Trbovlje, ki je vpisana v sodni register pri Registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.

 

27. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/92). Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut šole.

 

28. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/03) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 32/07) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

3. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati osmi dan po objavi.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/10) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

4. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati osmi dan po objavi.

 

Številka: 011 – 1/2016 – 8

Datum: 7. 11. 2016

 

Županja občine Trbovlje

Jasna GABRIČ, mag.

 

Odlok