New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 2. redni seji dne 29. 11. 2010 sprejel

O D L O K

o prenehanju veljavnosti odlokov o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci

1. člen

Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini (Uradni list RS, št. 79/00), Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih (Uradni list RS, št. 79/00), Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Martjancih (Uradni list RS, št. 79/00), Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Prosenjakovcih (Uradni list RS, št. 79/00) in Odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Tešanovcih (Uradni list RS, št. 79/00) prenehajo veljati.

2. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se območje odlokov iz prejšnjega člena tega odloka vključi v ureditveno območje Od­loka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03, 48/04).

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-00009/2010-3

Moravske Toplice, dne 29. novembra 2010

Župan

Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.