New Page 1

 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 7. in 8. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011 – UPB1), je Občinski svet Občine Nazarje na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko - obrtno cono Prihova-Nazarje (OPPN Prihova) in podlage za odmero komunalnega prispevka

 

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (OPPN Prihova), Uradno glasilo ZSO, Leto XIV, Številka 10/2008, (v nadaljevanju: OPPN Prihova) sprejme Dopolnitev programa opremljanja stavnih zemljišč za industrijsko - obrtno cono Prihova-Nazarje in podlage za odmero komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki jo je izdelala družba Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana.

 

 

2. člen

 

 

Program opremljanja vsebuje:

 

 

- prikaz obstoječe in nove komunalne opreme,

 

 

- investicije v gradnjo nove komunalne opreme,

 

 

- podlage za odmero komunalnega prispevka.

 

 

3. člen

 

 

V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek.

 

 

Program opremljanja ne vsebuje stroškov izgradnje električnega in telekomunikacijskega omrežja, ker nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato tudi nista zajeti v obračunskih stroških komunalne opreme.

 

 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

 

 

4. člen

 

 

Obstoječa in nova komunalna oprema sta prikazani v grafičnih prilogah, ki so sestavni del Programa opremljanja.

 

 

OPPN Prihova je opremljeno z naslednjo komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo državnega in lokalnega pomena:

 

 

? regionalna cesta RII-225/1248 Radmirje-Mozirje

 

 

? RTP Nazarje (20/20kV), na katero se priključujejo VN, SN in NN vodi

 

 

? kanalizacijsko omrežje

 

 

? vodovodno omrežje

 

 

? toplovodno omrežje

 

 

Nova komunalna oprema zajema izgradnjo cestnega omrežja, z odvodnjavanjem padavinskih vod z javnih cestnih asfaltiranih površin, odvodnjavanje fekalnih odpadnih voda v javni kanal, prestavitve obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije zaradi umestitve novih objektov v prostor, vodovodne napeljave, elektro SN in NN omrežje, javno razsvetljavo, telekomunikacijsko in toplovodno omrežje, vse v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem za gradnjo I. faze infrastrukturnega omrežja v IOC v Nazarjah, številka: 351-38/2009-1216 z dne 22.04.2009 in gradbenim dovoljenjem za gradnjo II. faze infrastrukturnega omrežja v IOC v Nazarjah, številka: 351-201/2010-1216 z dne 27.01.2010.

 

 

III. INVESTICIJE V GRADNJO NOVE KOMUNALNE OPREME

 

 

5. člen

 

 

Skupni stroški komunalne opreme v novo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena znašajo 2.225.339,64 EUR in vključujejo stroške nakupa zemljišča, potrebnega za gradnjo komunalne opreme, zunanje ureditve javnih površin in vodnogospodarsko ureditev, stroške priprave zemljišča, stroške gradnje komunalne opreme - gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, vključno s stroški inženiringa in nadzora.

 

 

V skupnih stroških gradnje komunalne opreme niso vključeni stroški financiranja.

 

 

Višina skupnih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme razvidna iz Programa opremljanja.

 

 

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

 

6. člen

 

 

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na območju OPPN Prihova je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.

 

 

Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

 

 

Višina obračunskih stroškov komunalne opreme se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.

 

 

7. člen

 

 

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.

 

 

Podlage za odmero komunalnega prispevka so:

 

 

1. Obračunsko območje

 

 

2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo

 

 

3. Stavbne parcele in neto tlorisne površine objektov

 

 

4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere

 

 

5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka so:

 

 

a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5

 

 

b) Faktor dejavnosti je 1, saj gre za izgradnjo istovrstnih objektov

 

 

c) Olajšav zavezancem ni.

 

 

1. Obračunsko območje

 

 

8. člen

 

 

OPPN Prihova, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (OPPN Prihova), je za potrebe porazdelitve stroškov nove komunalne opreme, razdeljeno na tri obračunska območja:

 

 

Obračunsko območje O1: obsega parcele naslednjih območij: PD3 in PD4;

 

 

Obračunsko območje O2: obsega parcele naslednjih območij: PD2-A, PD2-B in PD2-C;

 

 

Obračunsko območje O3: obsega parcele naslednjih območij: PD1, RTP, SD1, SD2, MD.

 

 

2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo

 

 

9. člen

 

 

Obračunski stroški v novo komunalno opremo zajemajo del skupnih stroškov, ki jih morajo pokriti investitorji tega območja.

 

 

Z upoštevanjem sofinanciranja dela nove komunalne opreme iz nepovratnih sredstev EU, v višini 1.005.835,33 EUR, znašajo obračunski stroški v novo komunalno opremo 1.219.504,31 EUR.

 

 

Višina obračunskih stroškov nove komunalne opreme je a) po vrstah stroškov in b) po obračunskih območjih naslednja:

 

 

a) Obračunski stroški po vrstah stroškov

 

 

Komunalna oprema

Obračunski stroški za novo komunalno opremo (v EUR)

Cestno omrežje

1.115.175,78

Vodovodno omrežje

11.143,73

Kanalizacijsko omrežje

41.229,09

Toplovod

51.955,72

Skupaj

1.219.504,31

b) Obračunski stroški po obračunskih območjih

 

 

Obračunsko območje

Obračunski stroški za novo komunalno opremo

(v EUR)

O1

23.511,71

O2

1.173.336,99

O3

22.655,61

SKUPAJ

1.219.504,31

10. člen

 

 

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo iz Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v Občini Nazarje in podlage za odmero komunalnega prispevka, za naselje Prihova (Uradno glasilo ZSO, št. 5/2007) obsegajo naslednjo komunalno opremo:

 

 

lokalne ceste, javne poti in zbirne krajevne ceste, javno razsvetljavo ob lokalnih cestah ter javne površine, kanalizacijo, vodovodno omrežje in ekološki otok.

 

 

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo za območje OPPN Prihova 528.669,11 EUR.

 

 

Višina obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, je po vrstah stroškov naslednja:

 

 

Naselje Prihova – vrsta stroškov

Stroški v EUR

Lokalne ceste OC (cela občina)

75.985,97

Javne poti in zbirne krajevne ceste OC1

35.343,23

Javna razsvetljava OJR1

10.161,79

Javne površine OJP (cela občina)

86.147,76

Kanalizacija OK1

168.493,15

Vodovodno omrežje OV1

150.973,86

Ekološki otok OEO8

1.563,35

Skupaj obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo

528.669,11

 

 

 

 

 

 

11. člen

 

 

Skupaj znašajo obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka 1.748.173,42 EUR.

 

 

3. Stavbne parcele in neto tlorisne površine objektov

 

 

Velikost stavbnih parcel in neto tlorisne površine objektov so določene v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (OPPN Prihova) in so po obračunskih območjih naslednje:

 

 

Obračunsko območje

Velikost parcele (m2)

NTP (m2)

O1

5.782

3.032

O2

39.418

22.491

O3

3.765

4.011

SKUPAJ

48.965

29.534

4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo komunalno opremo na enoto mere

 

 

12. člen

 

 

Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele (Cpij) z določeno

 

 

komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ctij).

 

 

Preračun obračunskih stroškov na enoti mere, to je kvadratni meter parcele (Cpij) z določeno komunalno opremo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ctij) je za novo komunalno opremo po: a) obračunskih območjih in b) vrstah stroškov naslednji:

 

 

a) Obračunski stroški za novo komunalno opremo za O1 po vrstah komunalne opreme

 

 

Komunalna oprema

vsota parcel (m2)

vsota NTP skupaj (m2)

Cpij

Ctij

Obračunski stroški za novo komunalno opremo (EUR)

Cestno omrežje

5.782,00

3.032,00

2,22

3,68

11.996,90

Vodovodno omrežje

5.782,00

3.032,00

0,23

0,38

1.241,01

Kanalizacijsko omrežje

5.782,00

3.032,00

0,84

1,40

4.550,84

Toplovod

5.782,00

3.032,00

1,06

1,76

5.732,62

Skupaj

 

 

4,35

7,22

23.521,37

 

 

 

b) Obračunski stroški za novo komunalno opremo za O2 po vrstah komunalne opreme

 

 

Komunalna oprema

vsota parcel (m2)

vsota NTP skupaj (m2)

Cpij

Ctij

Obračunski stroški za novo kom. opremo (EUR)

Cestno omrežje

39.418,00

22.491,00

27,75

48,43

1.091.544,32

Vodovodno omrežje

39.418,00

22.491,00

0,23

0,38

8.806,36

Kanalizacijsko omrežje

39.418,00

22.491,00

0,84

1,40

32.299,26

Toplovod

39.418,00

22.491,00

1,06

1,76

40.683,62

Skupaj

 

 

29,88

51,97

1.173.333,56

 

 

 

c) Obračunski stroški za novo komunalno opremo za O3 po vrstah komunalne opreme

 

 

 

 

 

Komunalna oprema

vsota parcel (m2)

vsota NTP skupaj (m2)

Cpij

Ctij

Obračunski stroški za novo kom. opremo (EUR)

Cestno omrežje

3.765,00

4.011,00

2,22

3,68

11.559,39

Vodovodno omrežje

3.765,00

4.011,00

0,23

0,38

1.195,07

Kanalizacijsko omrežje

3.765,00

4.011,00

0,84

1,40

4.389,00

Toplovod

3.765,00

4.011,00

1,06

1,76

5.525,13

Skupaj

 

 

4,35

7,22

22.668,59

 

 

 

Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prvega odstavka tega člena je za obstoječo komunalno opremo za vsa obračunska območja enak in je naslednji:

 

 

Naselje Prihova – vrsta stroškov

Cpi

Cti

Lokalne ceste OC (cela občina)

1,14

3,26

Javne poti OC1

0,51

1,55

javna razsvetljava OJR1

0,15

0,44

Javne površine OJP (cela občina)

1,28

3,70

Kanalizacija OK1

2,56

7,17

Vodovodno omrežje OV1

2,20

6,57

Ekološki otoki OEO8

0,02

0,07

Skupaj obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo

7,86

22,76

 

 

 

Skupni obračunski stroški za obstoječo in novo komunalno opremo so po obračunskih območjih naslednji:

 

 

Obračunsko območje

Strošek/m2 parcele

Cpi

Strošek/m2 NTP

Cti

O1

12,21

29,97

O2

37,74

74,72

O3

12,21

29,97

5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka

 

 

13. člen

 

 

Posebna merila so:

 

 

a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5

 

 

b) Faktor dejavnosti je 1, saj gre za izgradnjo istovrstnih objektov

 

 

c) Olajšav zavezancem ni.

 

 

14. člen

 

 

Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 12. in 13. člena tega odloka.

 

 

V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka, se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji način:

 

 

KPij = (Aparcela · Cpij · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij · Dt)

 

 

Posamezne oznake pomenijo:

 

 

– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

 

 

– Aparcela: površina parcele,

 

 

– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,

 

 

– Dp: deleţ parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,5 + 0,5; Dp + Dt = 1),

 

 

– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,

 

 

– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,

 

 

– Dt: deleţ neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

 

 

(0,5 + 0,5; Dp + Dt = 1),

 

 

– Kdejavnost: faktor dejavnosti (Kdejavnost enak 1,0),

 

 

– i: posamezna vrsta komunalne opreme,

 

 

– j: posamezno obračunsko območje.

 

 

Komunalni prispevek preračunan na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objektov je po obračunskih območjih naslednji:

 

 

Obračunsko območje

KPi/m2 parcele

KPi/m2 NTP

O1

6,11

14,99

O2

18,87

37,36

O3

6,11

14,99

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

15. člen

 

 

Na območju IOC Prihova se je gradnja komunalne opreme izvajala etapno, v dveh fazah. Z zaključkom druge faze je bila tudi zaključena gradnja komunalne opreme na območju IOC Prihova.

 

 

16. člen

 

 

Vsi stroški v odloku so z DDV in so izračunani na dan 31.12.2010.

 

 

Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

 

 

Izhodiščni datum za indeksiranje je 01.01.2011.

 

 

17. člen

 

 

V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli, gradnje nadomestnega objekta, ipd., se za izračun komunalnega prispevka ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta in faktor dejavnosti ter komunalno opremljenost na katero se investitor dejansko priključuje. Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne vrača.

 

 

18. člen

 

 

Dopolnitev Programa opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Nazarje.

 

 

19. člen

 

 

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko - obrtno cono Prihova-Nazarje (OPPN Prihova) in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Nazarje na 17. redni seji dne 27. oktobra 2008 in je bil objavljen v Uradnem glasilu ZSO, št. 18/2008.

 

 

20. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu ZSO.

 

 

Štev.: 032-0005/2010-5

 

 

Datum: 14. 4. 2011

 

 

Županja

 

 

Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon., l.r.