New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 117. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 4. seji dne 21. 3. 2011 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–junij 2011

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in 117. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10); v nadaljevanju: Statut) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/10) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 62/10).

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|A.         |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|Skup.      |NAZIV KONTA                          |     Proračun|

|podsku.    |                                     |      januar–|

|           |                                     |   junij 2011|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|I.         |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |    1.969.470|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|           |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |    1.793.996|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|70         |DAVČNI PRIHODKI                      |    1.528.466|

|           |(700+701+702+703+704+705+706)        |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|700        |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK          |    1.398.789|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|703        |DAVEK NA PREMOŽENJE                  |       72.807|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|704        |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |       56.870|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|71         |NEDAVČNI PRIHODKI                    |      265.530|

|           |(710+711+712+713+714)                |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|710        |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |      245.435|

|           |PREMOŽENJA                           |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|711        |TAKSE IN PRISTOJBINE                 |          162|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|712        |DENARNE KAZNI                        |          673|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|713        |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|        8.210|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|714        |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |       11.050|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|72         |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |       79.475|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|720        |PRIHODKI OD PRODAJE STAVB            |       77.000|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|722        |PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ                 |        2.475|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|73         |PREJETE DONACIJE (730+731)           |            0|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|74         |TRANSFERNI PRIHODKI                  |       95.999|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|740        |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        |       88.499|

|           |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ            |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|741        |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA        |        7.500|

|           |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU   |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|II.        |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         |    1.621.196|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|40         |TEKOČI ODHODKI                       |      619.991|

|           |(400+401+402+403+404+409)            |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|400        |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |      178.053|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|401        |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |       28.068|

|           |VARNOST                              |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|402        |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         |      372.186|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|403        |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |        3.715|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|409        |REZERVE                              |       37.969|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|41         |TEKOČI TRANSFERI                     |      755.312|

|           |(410+411+412+413+414)                |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|410        |SUBVENCIJE                           |        5.775|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|411        |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN            |      429.688|

|           |GOSPODINJSTVOM                       |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|412        |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |       27.708|

|           |IN USTANOVAM                         |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|413        |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        |      292.141|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|42         |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          |      191.904|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|420        |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |      191.904|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|43         |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |       53.989|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|432        |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.|       53.989|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|III.       |PRORAČUNSKI PRESEŽEK –PRIMANJKLJAJ   |      348.274|

|           |(I.-II.)                             |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|           |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|IV.        |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE|          338|

|           |KAP. D. (750+751+752)                |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|V.         |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.     |          121|

|           |DELEŽEV (440+441+442)                |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|VI.        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |          217|

|           |V.)                                  |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|           |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       |             |

|           |(I.+IV.) – (II.+V.)                  |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|C.         |RAČUN FINANCIRANJA                   |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|VII.       |ZADOLŽEVANJE (500)                   |            0|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|VIII.      |ODPLAČILO DOLGA (550+551)            |       25.092|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|IX.        |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |      323.399|

|           |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|X.         |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      –25.092|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|XI.        |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)      |     –348.274|

+-----------+-------------------------------------+-------------+

|XII.       |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC      |      214.052|

|           |PRETEKLEGA LETA                      |             |

+-----------+-------------------------------------+-------------+

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.

Št. 410-45/09

Kobarid, dne 21. marca 2011

Županja

Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.