New Page 2

Na podlagi 37. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Veržej na 25. redni seji dne 21.9.2018 sprejel

 

ODLOK

O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU PRI  IZVEDBI PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV OŠ VERŽEJ, VZGOJNEGA DOMA VERŽEJ, OŠ KOBILJE TER ŠPORTNE DVORANE RADENCI

 

I.  Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina)

(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP).

(2) Ta odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnih in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta celovite energetske prenove objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci.

(3) Ta odlok je koncesijski akt za izvedbo projekta iz prvega odstavka tega člena.

 

2. člen

(opredelitev izrazov)

(1) Izrazi, opredeljeni v tem odloku, pomenijo:

a)  »javni partnerji« oziroma »koncedenti« so Republika Slovenija, Občina Veržej, Občina Kobilje in Občina Radenci;

b)  »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;

c)  »uporabniki objekta« so osebe javnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 7. členu tega odloka;

d)  »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 6. členu tega odloka, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;

e)  »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedenti, koncesionarjem in uporabniki objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (finančni prihranki, stopnja udobja itd).

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako, kot je določeno v ZJZP, v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.

 

II. Medsebojna razmerja več javnih partnerjev

 

3. člen

(medsebojna razmerja več javnih partnerjev)

(1) Medsebojna razmerja javno-zasebnega partnerstva koncedenti urejajo s pogodbo.

(2) Koncedenti s pogodbo iz prejšnjega odstavka določijo nosilca projekta, ki vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi s konkretnim javno-zasebnim partnerstvom.

 

III.  Ugotovitev javnega interesa

 

4. člen

(javni interes)

Na podlagi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES, Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014 – 2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije, novelacije investicijskega programa »Energetska sanacija objektov občin Veržej, Kobilje in Radenci« GE projekt d.o.o., marec 2018, Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva Ocena o upravičenosti javno zasebnega partnerstva »Energetska sanacija objektov občin Veržej, Kobilje in Radenci«, GE projekt d.o.o., november 2017, se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko sanacijo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 5., 6. ter 7. člena tega odloka, saj se bo s predmetnim projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev glede izboljšanja energetske učinkovitosti iz 5. člena Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), spodbudilo energetsko pogodbeništvo in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

 

V.  Vrsta, predmet, območje izvajanja in čas trajanja javno-zasebenega partnerstva

 

5. člen

(vrsta javno-zasebnega partnerstva)

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.

 

6. člen

(predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 7. člena tega odloka.

(2) Predmet koncesije koncedenti in koncesionar podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

 

7. člen

(območje izvajanja)

(1) Koncesionirana dejavnost  se izvaja v naslednjih objektih:

 

OBJEKT

NASLOV

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI

UPORABNIKI OBJEKTOV

OŠ VERŽEJ

Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej

stavba številka 377, k.o. 234 Veržej, ki se nahaja na parcelah številka 2020/1, in 2020/2, obe k.o. 234 Veržej

OŠ Veržej

VZGOJNI DOM VERŽEJ

Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej

stavba številka 258, k.o. 234 Veržej, ki se nahaja na parceli številka 2016, k.o. 234 Veržej

VVZ Veržej

OŠ KOBILJE – OSNOVNA ŠOLA

Kobilje 33A, 9227 Kobilje

stavba številka 90, k.o. 144 Kobilje, ki se nahaja na parceli številka  4174/2, k.o. 144 Kobilje

OŠ Kobilje

OŠ KOBILJE - TELOVADNICA

Kobilje 33A, 9227 Kobilje

stavba številka 91, k.o. 144 Kobilje, ki se nahaja na parceli številka  4174/2, k.o. 144 Kobilje

OŠ Kobilje

OŠ KOBILJE - VRTEC

Kobilje 33A, 9227 Kobilje

stavba številka 379, k.o. 144 Kobilje, ki se nahaja na parceli številka  4174/2, k.o. 144 Kobilje

OŠ Kobilje

ŠPORTNA DVORANA RADENCI

Radgonska cesta 10, 9252 Radenci

stavba številka 631, k.o. 200 Radenci, ki se nahaja na parceli številka  676/1, k.o. 200 Radenci

OŠ Radenci

 

(2) Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v objektih iz prejšnjega odstavka se bodo posamezna delaizvajala tudi na objektu, kjer se nahaja obstoječa

kotlovnica objektov OŠ Kobilje iz prejšnjega odstavka.

(3) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.

(4) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenti nabor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšajo, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

 

8. člen

(čas trajanja)

(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let.

(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku. 

 

VI. Financiranje

 

9. člen

(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)

(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:

a)  sredstev koncesionarja,

b)  sredstev koncedentov in

c)  sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedentov ali koncesionarja.

(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.

 

10. člen

(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)

(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.

(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.

(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.

 

VII. Splošni pogoji izvajanja koncesije

 

11. člen

(obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:

a)  izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 7. členu tega odloka;

b)  pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;

c)  izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz a) točke (vodenje evidenc, obveščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;

d)  izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti. 

(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa ZJZP, ta odlok, koncesijska pogodba ali drug predpis.

 

12. člen

(obveznosti koncedentov)

Obveznosti koncedentov so zlasti:

a)  zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;

b)  koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedentov;

c)  v skladu z ZJZP in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedentov, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;

d)  v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti. 

 

13. člen

(obveznosti uporabnikov objekta)

Uporabniki objekta imajo zlasti dolžnost:

a)  pristopiti k podpisu koncesijske pogodbe kot sopodpisniki;

b)  upoštevati navodila koncesionarja in koncedentov in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega odloka in koncesijske pogodbe;

c)  v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentom dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega odloka in koncesijske pogodbe;

d)  prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedentov oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentom vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;

e)  obveščati koncedente o morebitnih kršitvah koncesionarja;

f)  v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti. 

 

14. člen

(druge pravice in obveznosti koncedentov, koncesionarja in uporabnikov objekta)

Druge pravice in obveznosti koncedentov, koncesionarja in uporabnikov objekta se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

 

VIII.  Postopek izbire koncesionarja

 

15. člen

(javni razpis)

(1) Koncedenti izberejo koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela ZJZP.

(2) Javni razpis se objavi za vse objekte iz 7. člena tega odloka skupaj.

(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:

a)  navedbo pravne podlage, vključno s to odlok;

b)  predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;

c)  ime in sedež koncedentov;

d)  predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;

e)  začetek in predvideni čas trajanja koncesije;

f)  postopek izbire koncesionarja;

g)  pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;

h)  kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;

i)  zahteve glede vsebine vlog;

j)  pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;

k)  pogoje za predložitev skupne vloge;

l)  merila za izbiro najugodnejšega kandidata;

m) naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;

n)  rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;

o)  druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.

(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev. Za ta namen morajo biti v javni razpis vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:

a)  je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

b)  ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,

c)  ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.

(5) Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:

a)  višina prihrankov,

b)  obseg ponujenih ukrepov,

c)  trajanje koncesijskega razmerja,

d)  višina investicije.

(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedenti določijo v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

 

16. člen

(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Veržej. Pred izdajo sklepa morajo k sestavi strokovne komisije podati soglasje tudi minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport, ter župana občin Kobilje in Radenci.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri člane. Člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.

(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz prejšnjega odstavka, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.

 

17. člen

(postopek izbire)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:

a)  faza preverjanja usposobljenosti,

b)  faza dialoga,

c)  ponudbena faza.

(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo v  katerem  navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem  predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.

(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka občinska uprava Občine Veržej izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.

(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedentov. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki ustreza ciljem in potrebam koncedentov.

(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.

(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.

(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Veržej. 

(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje Vladi Republike Slovenije ter občinskim svetom občin Veržej, Kobilje in Radenci.

 

18. člen

(koncesijska pogodba)

(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklenejo vsi koncedenti, pri čemer so za podpis pooblaščeni župani občin Veržej, Kobilje in Radenci ter minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport.

(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.

(3) V koncesijski pogodbi koncedenti in koncesionar podrobno uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem odloku. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

 

IX. Prilagoditev razmerij

 

19. člen

(prilagoditev razmerij)

(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedenti in koncesionarjem.

(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedenti se uredijo v koncesijski pogodbi.

 

X.  Poročanje in nadzor

 

20. člen

(dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.

(2) Vsebina dolžnosti koncesionarjev iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.

 

21. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedenti in uporabniki objektov v skladu s 135. in 136. členom ZJZP in koncesijsko pogodbo.

(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.

 

XI. Prenehanje koncesijskega razmerja

 

22. člen

(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

a)  s prenehanjem koncesijske pogodbe,

b)  z odkupom koncesije,

c)  z odvzemom koncesije ali

d)  s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.

 

XII. Končna določba

 

23. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 0321-2/2018-18, 6031-1/2018-10

Datum: 21.9.2018

 

 

Občina Veržej

 

Petovar Slavko, župan