New Page 1

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 Ur.l.RS 100/05, 25/08) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin 1/07, 5/08) je občinski svet občine Cirkulane dne 1.7.2010 na 29. redni seji sprejel naslednji:

 

 

SKLEP

 

 

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA VVZ CIRKULANE IN SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST VVZ CIRKULANE

 

 

1. člen

 

 

Cene programov vrtca VVZ Cirkulane znašajo od 1.9.2010 dalje mesečno

 

 

- za program od 1-2 leta:

484,67 EUR

 

 

- za program od 2-3 leta:

383,49 EUR

 

 

- za program od 3-4 leta:

383,49 EUR

 

 

- za program od 4-6 leta:

324,47 EUR.

 

 

2. člen

 

 

Občinski svet občine Cirkulane podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v VVZ Cirkulane, in sicer za 4 vzgojiteljice, 4 pomočnice vzgojiteljic, 0,067 deleža svetovalni delavec, pomočnica ravnateljice v deležu 0,30 in za tehnično osebje v skladu z normativi: 1,713 kuharice, 1,000 čistilka, 0,221 hišnika in 0,533 administrativno računovodski delavec.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2010 dalje. S tem sklepom se razveljavi sklep občinskega sveta občine Cirkulane št. 007-59/2009 z dne 8.10.2009.

 

 

Št.: 007-45/2010

 

 

Datum: 1.7.2010

 

 

Občina Cirkulane

 

 

Župan Janez Jurgec