New Page 1

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) ter 15. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 7. redni seji dne 31. avgusta 2023 sprejel naslednji

 

S K L E P

o potrditvi Elaborata oblikovanja cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za delo občine Rače – Fram, ki ga je predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica

 

1.

Občinski svet Občine Rače-Fram potrjuje Elaborat oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za del Občine Rače-Fram, ki ga je predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.

 

2.

Občinski svet Občine Rače-Fram potrjuje naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo:

Cena omrežnine:           6,4200 EUR (brez DDV) (v veljavi ostaja obstoječa potrjena cena)

Cena vodarine:              0,8625 EUR/m³ (brez DDV)

 

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Cene, določene s tem sklepom, se pričnejo uporabljati od 1. oktobra 2023 naprej.

 

 

Številka: 032/7-2023                

Datum: 1. september 2023       

 

Župan

Samo Rajšp, s.r.