New Page 1

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US, št. U-I-144/94-18, odl. US, št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. decembra 1997 sprejel

S T A T U T A R N I   S K L E P

o spremembah statuta Občine Zreče

1. člen

S tem statutarnim sklepom se spremeni 47. člen statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), ki se nadomesti z besedilom:

“Kadar je za določeno krajevno skupnost razpisan referendum o uvedbi samoprispevka, je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.”

Nadaljnje besedilo 47. člena se črta.

2. člen

Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 061-3/95/97

Zreče, dne 15. decembra 1997.

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Zreče

Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.