New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

Številka: 900-1/2020-3-(52/04)

Datum: 22. 1. 2020

 

Zadeva: Gradivo za 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 29. 1. 2020, ob 16.00 v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 18.12.2019 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5)

4. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

5. Izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

6. Soglasje k ceni storitev pomoč družini na domu (gradivo)

7. Predstavitev študije Obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji v Mestni občini Kranj (gradivo)

8. Seznanitev s študijo o ukrepih ureditve prometnega omrežja in izgradnji priključka AC Kranj sever (gradivo 1, 2, 3)

9. Poročanje o kadrovski in prostorski problematiki Zdravstvenega doma Kranj

10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljiva udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

Priloga:
- Sklepi komisij (gradivo)
- Zapisnik 14. seje Statutarno-pravne komisije (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan