New Page 2

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 4. redni seji dne 6. 5. 1999, na 22. redni seji dne 8. 5. 2001, na 7. redni seji dne 3. 7. 2003 in na 9. redni seji dne 2. 12. 2003 sprejel

 

 

S T A T U T

 

 

Občine Črna na Koroškem

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Občina Črna na Koroškem je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:

 

 

– Črna na Koroškem

 

 

– Bistra

 

 

– Javorje

 

 

– Jazbina

 

 

– Ludranski Vrh

 

 

– Koprivna

 

 

– Podpeca

 

 

– Topla

 

 

– Žerjav

 

 

Sedež občine je v Črni na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

 

 

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

 

 

Občino predstavlja in zastopa župan.

 

 

Območje, ime in sedež občine se lahko spremenijo z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

 

 

2. člen

 

 

Na območju Občine Črna na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: občina) so ustanovljeni ožji deli občine.

 

 

Območja, naloge, organizacija in delovanje so določeni s tem statutom in odlokom občine.

 

 

Imena ožjih delov občine so:

 

 

I. Krajevna skupnost Žerjav

 

 

Območje Krajevne skupnosti Žerjav obsega naselje Žerjav in Jazbino.

 

 

II. Vaška skupnost Črna

 

 

Območje Vaške skupnosti Črna obsega naselje Črna.

 

 

III. Vaška skupnost Bistra – Ludranski Vrh

 

 

Območje vaške skupnosti Bistra – Ludranski Vrh obsega naselje Bistra in Ludranski Vrh.

 

 

IV. Vaška skupnost Zgornje Javorje

 

 

Območje Vaške skupnosti Zgornje Javorje obsega del naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 1, 2,3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15.

 

 

IV.a Vaška skupnost Magdalena

 

 

Območje Vaške skupnosti Magdalena obsega del naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 in 41.

 

 

V. Vaška skupnost Koprivna

 

 

Območje vaške skupnosti Koprivna obsega naselje Koprivna.

 

 

VI. Vaška skupnost Podpeca

 

 

Območje vaške skupnosti Podpeca obsega del naselja Podpeca od hišne številke 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 in 58.

 

  VII. Vaška skupnost  Šmelc  
 

Območje vaške skupnosti Šmelc obsega del naselja Podpeca, in sicer hišne številke: 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a in 78.

 
 

VIII. z naslovom »Vaška skupnost Topla.

 
 

VIII. točka 2. člena se glasi: »Območje vaške skupnosti Topla obsega hišne številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11.

 

 

Krajevna skupnost Žerjav je pravna oseba, vaške skupnosti niso osebe javnega prava.

 

 

3. člen

 

 

Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, po predhodnem soglasju občinskega sveta.

 

 

4. člen

 

 

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

 

 

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

 

 

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

 

 

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče ter osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine, če tako določa zakon.

 

 

5. člen

 

 

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

 

 

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne temeljne samoupravne skupnosti, na način in po postopku, predpisanem v zakonu.

 

 

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

 

 

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.

 

 

6. člen

 

 

Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.

 

 

Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na spodnji polovici napis Občina Črna na Koroškem, v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Volilna komisija in Sosvet Policijske postaje Ravne na Koroškem in Občine Črna na Koroškem. V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.

 

 

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

 

 

II. NALOGE OBČINE

 

 

7. člen

 

 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

 

 

1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da:

 

 

– sprejema statut in druge splošne akte občine,

 

 

– sprejema proračun in zaključni račun občine,

 

 

– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,

 

 

– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;

 

 

2. upravlja občinsko premoženje, tako da:

 

 

– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,

 

 

– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

 

 

– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,

 

 

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;

 

 

3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da:

 

 

– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,

 

 

– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,

 

 

– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj,

 

 

– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,

 

 

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov;

 

 

4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, tako da:

 

 

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,

 

 

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,

 

 

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,

 

 

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,

 

 

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

 

 

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

 

 

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov;

 

 

5. skrbi za lokalne javne službe tako, da:

 

 

– ustanavlja lokalne javne službe,

 

 

– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,

 

 

– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,

 

 

– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;

 

 

6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, tako da:

 

 

– ustanovi vzgojno-izobraževalni zavod, zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,

 

 

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

 

 

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,

 

 

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

 

 

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;

 

 

7. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da:

 

 

– spremlja stanje na tem področju,

 

 

– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,

 

 

– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami;

 

 

8. pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:

 

 

– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

 

 

– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,

 

 

– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,

 

 

– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine;

 

 

– Določa občinski program športa.  

 

9. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, tako da:

 

 

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,

 

 

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

 

 

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,

 

 

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,

 

 

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini;

 

 

10. upravlja, gradi in vzdržuje:

 

 

– lokalne javne ceste in druge javne poti,

 

 

– površine za pešce in kolesarje,

 

 

– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,

 

 

– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter

 

 

– ureja promet v občini;

 

 

– Zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah.

 

 

11. skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

 

 

– organizira reševalno pomoč v požarih,

 

 

– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

 

 

– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,

 

 

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,

 

 

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,

 

 

– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami;

 

 

12. ureja javni red v občini, tako da:

 

 

– sprejema ustrezne splošne akte,

 

 

– določa prekrške in denarne globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,

 

 

– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,

 

 

– organizira občinsko redarstvo,

 

 

– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,

 

 

– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

 

 

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

 

 

8. člen

 

 

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

 

 

– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

 

 

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za potrebe občine,

 

 

– določanje namembnosti urbanega prostora,

 

 

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,

 

 

– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,

 

 

– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,

 

 

– mrliško ogledno službo in

 

 

– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

 

 

9. člen

 

 

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

 

 

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

 

 

III. ORGANI OBČINE

 

 

1. Skupne določbe

 

 

10. člen

 

 

Organi občine so:

 

 

– občinski svet,

 

 

– župan in

 

 

– nadzorni odbor občine.

 

 

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

 

 

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. To so: svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; sosvet Policijske postaje Ravne na Koroškem in Občine Črna na Koroškem; odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, štab civilne zaščite, svet za varstvo najemnikov občinskih stanovanj.

 

 

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

 

 

Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski funkcionarji.

 

 

11. člen

 

 

Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

 

 

Občinska uprava je enovit upravni organ.

 

 

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in pristojnosti. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razreši župan.

 

 

12. člen

 

 

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina opredeljenih članov.

 

 

13. člen

 

 

Delo organov občine je javno.

 

 

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.

 

 

Splošni akti občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določata zakon in poslovnik občinskega sveta.

 

 

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

 

 

2. Občinski svet

 

 

14. člen

 

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

 

 

Občinski svet šteje 13 članov.

 

 

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.

 

 

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjena več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.

 

 

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.

 

 

15. člen

 

 

Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

 

 

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.

 

 

Občina je ena volilna enota.

 

 

16. člen

 

 

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

 

 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 

 

– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

 

 

– sprejema občinski proračun in zaključni račun,

 

 

– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,

 

 

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,

 

 

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,

 

 

– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

 

 

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

 

 

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora,

 

 

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin; svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

 

 

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana, ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

 

 

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,

 

 

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,

 

 

– razpisuje referendum,

 

 

– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,

 

 

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,

 

 

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

 

 

– imenuje in razrešuje  člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,

 

 

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,

 

 

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,

 

 

– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,

 

 

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,

 

 

– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

 

 

17. člen

 

 

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

 

 

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

 

 

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

 

 

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote na območju katere je občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

 

 

18. člen

 

 

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

 

 

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

 

 

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

 

 

19. člen

 

 

Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

 

 

20. člen

 

 

Občinski svet dela in odloča na sejah.

 

 

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

 

 

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

 

 

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

 

 

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

 

 

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.

 

 

O sklicu seje občinskega sveta se obvestijo javnost na krajevno običajen način in novinarji z vabili.

 

 

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

 

 

21. člen

 

 

Občinski svet sprejema odločitev na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

 

 

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet.

 

 

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

 

 

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

 

 

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.

 

 

22. člen

 

 

Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:

 

 

– če izgubi volilno pravico,

 

 

– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,

 

 

– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,

 

 

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

 

 

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,

 

 

– če odstopi.

 

 

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alineo prvega odstavka tega člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

 

 

2.1 Odbori in komisije občinskega sveta

 

 

23. člen

 

 

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

 

 

Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.

 

 

24. člen

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 

 

– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,

 

 

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

 

 

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

 

 

– obravnava druga vprašanja, ki jih ji določi občinski svet.

 

 

25. člen

 

 

Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

 

 

Odbori občinskega sveta so:

 

 

– odbor za gospodarstvo in razvoj občine,

 

 

– odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja,

 

 

– odbor za družbene dejavnosti,

 

 

– odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja,

 

 

Komisije občinskega sveta so:

 

 

– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

 

 

– statutarnopravna komisija.

 

 

Odbori štejejo 5 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

 

 

26. člen

 

 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

 

 

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.

 

 

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

 

 

27. člen

 

 

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

 

 

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

 

27.a člen

 
 

(1) Odbor za gospodarstvo in razvoj obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva in turizma, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem, zlasti pa:

 
  – spremlja gospodarske tokove v gospodarstvu,  
  – predlaga delitev denarne pomoči za razvoj podjetništva in turizma,  
  – sodeluje z nosilci gospodarske dejavnosti,  
  – opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.  
  (2) Odbor šteje 7 članov  
 

27.b člen

 
 

(1) Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta s področja planiranja in gospodarjenja z okoljem in nepremičnim premoženjem občine, ter oblikuje svoje stališče in podaja predloge v sprejem občinskemu svetu, zlasti pa:

 
  – obravnava in daje predloge v zvezi s prodajo občinskega nepremičnega premoženja,  
 

– obravnava vzdrževanje ter izgradnjo občinske infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste ter druge javne površine).

 
  – oblikuje predloge s področja varstva okolja,  
  – oblikuje in sodeluje pri pripravi prostorske dokumentacije,  
  – opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.  
  (2) Odbor šteje 7 članov.  
 

27.c člen

 
 

(1) Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge in stališča javnih zavodov s področja šolstva, otroškega varstva in zdravstva ter podaja predloge v sprejem občinskemu svetu, zlasti pa:

 
  – pripravi letni program športa, ki ga potrdi občinski svet;  
 

– seznani se z delitvijo enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim občanom in dodelitvijo pomoči novorojenčkom;

 
  – obravnava vsa vprašanja s področja športa in kulture;  
  – sodeluje z društvi s področja družbene dejavnosti;  
  – spremlja stanje zdravstva, zobozdravstva in lekarništva v občini;  
  – obravnava problematiko s področja predšolske in šolske vzgoje;  
  – opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.  
  (2) Odbor šteje 7 članov.  
 

27.č člen

 
 

(1) Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja obravnava vse predloge in stališča s področja kmetijstva in gozdarstva, ki so v pristojnosti občine. Pripravlja svoje pripombe in stališča, ter podaja predloge občinskemu svetu v sprejem, zlasti pa:

– obravnava predloge razvoja podeželja;

– obravnava predloge delitve denarne pomoči s področja kmetijstva;

– obravnava predloge razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini;

– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.

(2) Odbor šteje 5 članov.

 
 

27.d člen

 
 

(1) Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima 5 članov. Komisija obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika občine, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine.

(2) Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika občinskega sveta ter njuno obvezno razlago.

(3) Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

 
 

27.f člen

 
 

Občinski svet imenuje predsednika delovnega telesa občinskega sveta. Člani delovnega telesa občinskega sveta pa imenujejo namestnika predsednika.

 

 

28. člen

 

 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

 

 

3. Župan

 

 

29. člen

 

 

Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

 

 

Mandatna doba župana traja štiri leta.

 

 

Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo. Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega stavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana upravlja najstarejši član občinskega sveta.

 

 

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

 

 

30. člen

 

 

Župan predstavlja in zastopa občino.

 

 

Poleg tega župan predvsem:

 

 

– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

 

 

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

 

 

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,

 

 

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

 

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,

 

 

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

 

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

 

 

– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut.

 

 

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti v soglasju občinskega sveta.

 

 

31. člen

 

 

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

 

 

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

 

 

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

 

 

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

 

 

32. člen

 

 

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

 

 

– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

 

 

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,

 

 

– sprejme načrt zaščite in reševanja,

 

 

– vodi zaščito, reševanje in pomoč,

 

 

– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči, in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

 

 

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,

 

 

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,

 

 

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,

 

 

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

 

 

33. člen

 

 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

 

 

34. člen

 

 

(1) Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev župana podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.

(3) Podžupan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, če tako predlaga župan. O poklicnem opravljanju dela podžupana odloči občinski svet.

(4) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

(5) Če podžupan opravlja funkcijo župana nima glasovalne pravice na seji občinskega sveta.

V primeru odsotnosti župana, ima podžupan, ki vodi sejo občinskega sveta, glasovalno pravico.

 

 

35. člen

 

 

Župan ima kolegij, ki ga sestavljajo:

 

 

– župan,

 

 

– podžupani,

 

 

Tajnika občinske uprave pa se vabi, če je potrebno.

 

 

36. člen

 

 

Župan lahko imenuje komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

 

 

37. člen

 

 

Županu in podžupanu preneha mandat:

 

 

– če izgubi volilno pravico,

 

 

– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,

 

 

– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,

 

 

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

 

 

– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,

 

 

– če odstopi,

 

 

– če je po odločitvi državnega zbora razrešen.

 

 

Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet na predlog župana razreši.

 

 

Če je župan razrešen po odločitvi državnega zbora, je razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razrešitve.

 

 

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena.

 

 

Odločitev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mora biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

 

 

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

 

 

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

 

 

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana občinskega sveta.

 

 

4. Nadzorni odbor

 

 

38. člen

 

 

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

 

 

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

 

 

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

 

 

– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

 

 

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

 

 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

 

 

39. člen

 

 

Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ali izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

 

 

Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupani, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Sestati pa se mora najkasneje v 45 dneh po prvi seji občinskega sveta.

 

 

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

 

 

40. člen

 

 

Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

 

 

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

 

 

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

 

 

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.

 

 

41. člen

 

 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov.

 

 

V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.

 

 

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.

 

 

42. člen

 

 

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.

 

 

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

 

 

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

 

 

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

 

 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

 

 

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

 

 

43. člen

 

 

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

 

 

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

 

 

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

 

 

44. člen

 

 

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

 

 

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

 

 

45. člen

 

 

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

 

 

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

 

 

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.

 

 

Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.

 

 

46. člen

 

 

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom.

 

 

5. Občinska uprava

 

 

47. člen

 

 

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

 

 

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

 

 

48. člen

 

 

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.

 

 

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi z odlokom, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

 

 

49. člen

 

 

Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

 

 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

 

 

50. člen

 

 

Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti javne uslužbence uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

 

 

51. člen

 

 

Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu z uredbo vlade  Ministrstva za notranje zadeve.

 

 

52. člen

 

 

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

 

 

53. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.

 

 

54. člen

 

 

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

 

 

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

 

 

6. Občinsko pravobranilstvo

 

 

55. člen

 

 

Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in ožje dele občine.

 

 

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

 

 

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

 

 

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.

 

 

7. Drugi organi občine

 

 

56. člen

 

 

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

 

 

57. člen

 

 

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

 

 

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

 

 

IV. OŽJI DELI OBČINE

 

 

58. člen

 

 

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti.

 

 

Krajevne in vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

 

 

Pobudo za ustanovitev nove krajevne in vaške skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 5 odstotkov volilcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

 

 

Krajevne in vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

 

 

Na območju občine je kot ožji del občine ustanovljena Krajevna skupnost Žerjav.

 

 

59. člen

 

 

Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini ustanovi občinski svet vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa.

 

 

Člane odborov imenujejo in razrešujejo na predlog komisije občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti, za katero je odbor ustanovljen.

 

 

60. člen

 

 

Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer v njej:

 

 

– daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njenem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli,

 

 

– sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

 

 

– daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,

 

 

– daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodeluje,

 

 

– daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 

 

– predlaga programe javnih del,

 

 

– sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnava območje njihove skupnosti,

 

 

– oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,

 

 

– daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

 

 

– seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

 

– sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,

 

 

– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 

 

– daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

 

 

61. člen

 

 

Krajevna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

 

 

Krajevna skupnost praviloma samostojno:

 

 

– upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki ji je dano v uporabo,

 

 

– izdeluje načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,

 

 

– organizira kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizira kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

 

 

62. člen

 

 

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

 

 

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 500 €, so veljavni le ob soglasju župana.

 

 

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

 

 

Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 100 000 tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.

 

 

63. člen

 

 

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

 

 

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

 

 

Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.

 

 

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

 

 

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

 

 

Funkcija člana sveta je častna.

 

 

64. člen

 

 

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti.

 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene predsednik njenega sveta, katerih vrednost presega 100.000 tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.

 

 

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

 

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

 

 

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

 

 

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

 

 

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

 

 

65. člen

 

 

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti.

 

 

Svet tudi:

 

 

– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,

 

 

– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,

 

 

– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

 

 

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava, in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

 

 

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

 

 

Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.

 

 

Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršujeta župan in občinska uprava.

 

 

66. člen

 

 

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

 

 

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

 

 

67. člen

 

 

Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

 

 

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevne skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

 

 

Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.

 

 

Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

 

 

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.

 

 

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta. Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti.

 

 

Krajevna skupnost lahko ima svoj žiro račun. Sklep o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.

 

 

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

 

 

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

 

 

68. člen

 

 

Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

 

 

– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,

 

 

– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine.

 

 

– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

 

 

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

 

 

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV

 

 

PRI ODLOČANJU V OBČINI

 

 

69. člen

 

 

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

 

 

1. Zbor občanov

 

 

70. člen

 

 

Občani na zboru občanov:

 

 

– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

 

 

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše temeljne samoupravne lokalne skupnosti,

 

 

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,

 

 

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

 

 

– opravljajo naloge zborov volilcev v skladu z zakonom,

 

 

– imenujejo in razrešujejo člane krajevni odborov,

 

 

– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,

 

 

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,

 

 

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

 

 

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

 

 

71. člen

 

 

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

 

 

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.

 

 

Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev.

 

 

Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

 

 

72. člen

 

 

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katero se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

 

 

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.

 

 

73. člen

 

 

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

 

 

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

 

 

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve, ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

 

 

2. Referendum o splošnem aktu občine

 

 

74. člen

 

 

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

 

 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.

 

 

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

 

 

75. člen

 

 

Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

 

 

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

 

 

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

 

 

76. člen

 

 

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

 

 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

 

 

Če je splošni akt občine, ali njegove posamezne določbe, zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

 

 

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

 

 

77. člen

 

 

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

 

 

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

 

 

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

 

 

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

 

 

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

 

 

78. člen

 

 

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.

 

 

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.

 

 

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

 

 

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

 

 

79. člen

 

 

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.

 

 

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

 

 

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa in dan glasovanja.

 

 

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

 

 

80. člen

 

 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

 

 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

 

 

81. člen

 

 

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

 

 

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni temeljni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

 

 

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

 

 

3. Svetovalni referendum

 

 

82. člen

 

 

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

 

 

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

 

 

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

 

 

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

 

 

4. Drugi referendumi

 

 

83. člen

 

 

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

 

 

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

 

 

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

 

 

5. Ljudska iniciativa

 

 

84. člen

 

 

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

 

 

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

 

 

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

 

 

85. člen

 

 

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

 

 

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

86. člen

 

 

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

 

 

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:

 

 

– neposredno v okviru občinske uprave,

 

 

– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

 

 

– z dajanjem koncesij,

 

 

– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

 

 

87. člen

 

 

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:

 

 

– osnovnošolsko izobraževanje,

 

 

– predšolska vzgoja in varstvo otrok,

 

 

– osnovno zdravstvo in lekarna,

 

 

– osebna pomoč družini in

 

 

– knjižničarstvo.

 

 

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

 

 

88. člen

 

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.

 

 

89. člen

 

 

Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi javne službe za:

 

 

– oskrbo s pitno vodo,

 

 

– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

 

 

– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

 

 

– javno snago in čiščenje javnih površin,

 

 

– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,

 

 

– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

 

 

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,

 

 

– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.

 

 

– organizira pokopališko in pogrebno dejavnost.  

 

90. člen

 

 

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

 

 

91. člen

 

 

Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.

 

 

92. člen

 

 

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami.

 

 

93. člen

 

 

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

 

 

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

 

 

94. člen

 

 

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

 

 

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

 

 

95. člen

 

 

Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premičnine stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

 

 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

 

 

Odločitev o odtujitvi mora nepremičnega premoženja mora odločati občinski svet. Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.

 

 

Župan lahko v skladu z načrtom nabav in gradenj in prodaje stvarnega premoženja odloča o pridobitvi premičnega premoženja.

 

 

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja odloča župan.

 

 

Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta. Če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko pomenili obveznost za občino.

 

 

96. člen

 

 

Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon.

 

 

97. člen

 

 

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. Občina je upravičena do finančne izravnave pod pogoji, določenimi z zakonom.

 

 

98. člen

 

 

Za pripravo in izvrševaje proračuna je odgovoren župan.

 

 

Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, kot ga določa zakon (v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna v državnem zboru).

 

 

Župan mora predložiti občinskemu svetu:

 

 

– predlog proračuna z obrazložitvami,

 

 

– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja z obrazložitvami,

 

 

– predlog finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,

 

 

– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvrševanje proračuna.

 

 

Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav storitev in gradenj z obrazložitvami. Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

 

 

99. člen

 

 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so predvideni v proračunu občine.

 

 

Proračun občine sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrt razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

 

 

100. člen

 

 

Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katero se sprejema.

 

 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog začasno nadaljujejo na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.

 

 

Če proračun ni sprejet za leto, za katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet niti v tem obdobju, se lahko začasno financiranje podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

 

 

101. člen

 

 

Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.

 

 

Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanju sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za izvrševanje proračuna.

 

 

102. člen

 

 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.

 

 

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

 

 

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.

 

 

103. člen

 

 

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.

 

 

Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti tudi posamezne  javne uslužbence v občinski upravi.

 

 

104. člen

 

 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

 

 

105. člen

 

 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

 

 

Če se proračunski uporabnik ukine med letom in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neuporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

 

 

106. člen

 

 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določata zakon in odlok o proračunu občine.

 

 

107. člen

 

 

Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le-ta ne more uravnovesti, mora župan predlagati rebalans proračuna občinskemu svetu.

 

 

Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.

 

 

108. člen

 

 

Župan je dolžan predložiti v obravnavo v mesecu juliju občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.

 

 

109. člen

 

 

V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.

 

 

110. člen

 

 

Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena lahko občina z odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru računa proračuna.

 

 

111. člen

 

 

Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za finance.

 

 

112. člen

 

 

Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu v skladu s poslovnikom občinskega sveta.

 

 

113. člen

 

 

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo za finance v roku 30 dneh po sprejemu.

 

 

114. člen

 

 

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

115. člen

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le ob soglasju občine.

 

 

O soglasju odloča župan.

 

 

Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

 

 

116. člen

 

 

Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje teh opravil v ustrezni službi z drugimi ali pri specializirani organizaciji.

 

 

117. člen

 

 

Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

 

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

 

 

1. Splošni akti občine

 

 

118. člen

 

 

Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.

 

 

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

 

 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

 

 

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

 

 

119. člen

 

 

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

 

 

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

 

 

120. člen

 

 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredijo organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

 

 

121. člen

 

 

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

 

 

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

 

 

122. člen

 

 

Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

 

 

123. člen

 

 

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

 

 

124. člen

 

 

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

 

 

125. člen

 

 

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 

 

Občane pa se z vsebino odloka seznani v občinskem glasilu »Črjanske cajtnge«.

 

 

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

 

(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

 
 

2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

 

 

2. Posamični akti občine

 

 

126. člen

 

 

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

 

 

S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

 

 

127. člen

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

 

 

O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.

 

 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

 

 

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE

 

 

IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

 

128. člen

 

 

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice.

 

 

129. člen

 

 

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

 

 

130. člen

 

 

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

 

 

131. člen

 

 

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

 

 

132. člen

 

 

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

 

 

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

 

 

133. člen

 

 

Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave.

 

 

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.

 

 

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

 

 

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

134. člen

 

 

Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Ravne na Koroškem in so veljali 31. 12. 1994 in se nanašajo na področja iz pristojnosti lokalne temeljne samouprave, veljajo od 1. 1. 1995 dalje kot predpisi Občine Črna na Koroškem, če niso v nasprotju z zakonom ali tem statutom.

 

 

135. člen

 

 

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in s tem dnem preneha veljati Statut občine Črna na Koroškem z vsemi spremembami in dopolnitvami (MUV, št. 9/95 in 26/96).

 

 

 

 

 

Št. 015-02/99

 

  Črna na Koroškem, 11. maja 2005  
     
 

Župan

Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l.r.

 
     

Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2012) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 

 

Ta sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.