New Page 2

 

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 41. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je županja Občine Trebnje dne 10. 4. 2003 sprejela

 

 

S K L E P

 

 

o javni razgrnitvi predlogov prostorskih aktov

 

 

1. člen

 

 

Javno se razgrnejo predlogi:

 

 

1. sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje:

 

 

a) programska zasnova za ureditveni načrt za peskokop Brezje

 

 

b) dopolnitev namenske rabe prostora – nadomestne gradnje zaradi rušitev ob gradnji AC Korenitka – Pluska

 

 

2. dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – nadomestne gradnje zaradi rušitev ob gradnji AC Korenitka – Pluska.

 

 

2. člen

 

 

Predlogi bodo javno razgrnjeni v prostorih Občine Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje. Za predlog 1.a bo javna razgrnitev trajala 30 dni, za predloga 1.b ter 2. pa bo javna razgrnitev trajala 7 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v gasilskem domu Štatenberk dne 22. 4. 2003 ob 19. uri.

 

 

4. člen

 

 

Pripombe, mnenja in predloge na razgrnjene predloge bodo zainteresirani lahko podali v času javne razgrnitve ali na javni obravnavi. Pripombe bo možno pisno posredovati na naslov Občina Trebnje, Oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 003-03-9/2001

Trebnje, dne 10. aprila 2003.

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.