New Page 2

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Ur. list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 29. januarja 2013 sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2013

I. Splošna določba

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

 (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

                                                                                                                v evrih

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                         

Skupina/Podskupina kontov/ Konto                                                                     proračun leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   

2.620.004

    

 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.009.375

70 DAVČNI PRIHODKI                                                                

869.583

700 Davki na dohodek in dobiček                                    

692.963

703 Davki na premoženje                                            

86.420

704 Domači davki na blago in storitve                           

90.200

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                            

139.792

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      

57.951

711 Takse in pristojbine                                                     

  1.000

712 Globe in druge kazni

1.900

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

200

714 Drugi nedavčni prihodki

78.741

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                         

50.428

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

428

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

50.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                               

1.560.201

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

658.394

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

901.807

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                    

 

 

2.562.498

40 TEKOČI ODHODKI         

373.491

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                          

113.100

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          

17.921

402 Izdatki za blago in storitve                                     

220.350

403 Plačila domačih obresti                                        

14.820

409 Rezerve                                                      

7.300

41 TEKOČI TRANSFERI                                                            

494.429

410 Subvencije                                                             

27.952

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom            

250.868

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  

45.906

413 Drugi tekoči domači transferi                                    

169.702

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                               

1.614.589

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                    

1.614.589

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                         

79.989

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski      uporabniki 

44.107

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

35.882

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

            57.505

  

 

 

 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                      Proračun leta 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH      DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.  RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto                                                                      Proračun leta 2013

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

 50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje  

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

73.532

 55 ODPLAČILO DOLGA (550)

73.532

550 Odplačila domačega dolga                   

73.532

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-16.026

X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.)

-73.532

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-57.505

 

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEK. LETA

16.220

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. Postopki izvrševanja proračuna

3. člen

 (izvrševanja proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4. člen

 (namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna Občine Veržej so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:

·       prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,

·       prihodki iz naslova požarne takse,

·       prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,

·       prihodki iz EU za investicije,

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

 (sredstva za delovanje proračunskih uporabnikov)

Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa. Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja v tekočem proračunskem letu je 31. oktober.

6. člen

 (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah  pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

7. člen

 (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)

Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti- 41) ne sme presegati 50 % pravic porabe proračuna za leto 2013.

Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen

 (spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

9. člen

 (proračunski skladi)

Proračunski skladi je:

1.   Podračun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,

Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 1.300,00 EUR.

O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in v zaključnem računu proračuna.

10. člen

 (proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

11. člen

(likvidnostno zadolževanje)

V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5 %  vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

12. člen

(rebalans proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

13. člen

(odredbodajalec)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance Republike Slovenije.

14.  člen

 (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 evrov.

IV. Obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja

15. člen

 (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Veržej se v letu 2013 ne bo dodatno  dolgoročno zadolževala.

Občina Veržej za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2013 ne bo dajala poroštev.

16.  člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2013 se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta.  

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) v letu 2013 smejo izdajati poroštva le s soglasjem občinskega sveta. 

V. Nadzor

17. člen

(nadzor nad porabo proračunskih sredstev)

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora opravljati v skladu s predpisi.

Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.

VI. Prehodne in končne določbe

18. člen

(začasno financiranje v letu 2014)

V obdobju začasnega financiranja Občine Veržej v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

19. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2013-14

Datum:   29. 01. 2013

 

Občina Veržej

Slavko Petovar, župan