New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07) ter sklepe in odločbi US (Uradni list RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09) 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 107/07 in 33/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04), 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 27. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci

1. člen

V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 18/10) se 3. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

»Občina Križevci zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Križevci v obliki javnega podjetja, s katerim občina sklene pogodbo o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-27/2010-179

Križevci, dne 22. junija 2010

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.