New Page 2

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 6. redni seji dne 16. aprila 2015 sprejel

 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2014

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2014, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.

 

2. člen

+------+-------------------------------------------+------------+

|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |     v evrih|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |skupina/podskupina kontov                  | Realizacija|

|      |                                           |        2014|

+------+-------------------------------------------+------------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   1.735.613|

+------+-------------------------------------------+------------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |   1.303.009|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |   1.182.751|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |703 Davki na premoženje                    |      83.098|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve      |      37.160|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |706 Drugi davki                            |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |      65.053|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki         |      22.459|

|      |od premoženja                              |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |711 Takse in pristojbine                   |         625|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |712 Denarne kazni                          |       1.083|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |      40.885|

+------+-------------------------------------------+------------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |      32.033|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      27.774|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |721 Prihodki od prodaje zalog              |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |       4.260|

|      |in nemat. premoženja                       |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|73    |PREJETE DONACIJE                           |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |730 Prejete donacije iz domačih virov      |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |731 Prejete donacije iz tujine             |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |     335.518|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |     131.536|

|      |javnofinančnih institucij                  |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |741 Prejeta sredstva iz državnega          |     203.982|

|      |proračuna iz sred. pror. EU                |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |   1.704.360|

+------+-------------------------------------------+------------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                             |     649.615|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |      60.005|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |       9.011|

|      |varnost                                    |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve           |     514.713|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |403 Plačila domačih obresti                |      54.157|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |409 Rezerve                                |      11.728|

+------+-------------------------------------------+------------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |     497.491|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |410 Subvencije                             |       1.025|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |411 Transferi posameznikom                 |     293.632|

|      |in gospodinjstvom                          |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam    |      87.834|

|      |in ustanovam                               |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |     115.001|

+------+-------------------------------------------+------------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |     541.625|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |     541.625|

+------+-------------------------------------------+------------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |      15.629|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |430 Investicijski transferi                |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |431 Investicijski tranferi prav.           |       8.411|

|      |in fizič. oseb., ki niso pror. uporabniki  |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |432 Investicijski transferi javnim zavodom |       7.218|

+------+-------------------------------------------+------------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   |      31.254|

|      |II.)                                       |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                   |            |

|      |IN NALOŽB                                  |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |            |

|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil          |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |            |

|      |DELEŽEV                                    |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV  |       1.230|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |440 Dana posojila                          |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |441 Povečanje kapitalskih deležev          |       1.230|

+------+-------------------------------------------+------------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |      –1.230|

|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA   |           –|

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (V.-IV.)               |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI    |      30.024|

|      |MINUS ODHODKI                              |            |

|      |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL        |            |

|      |(I.+IV.) – (II.+V.)                        |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)                         |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                               |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |500 Domače zadolževanje                    |           –|

+------+-------------------------------------------+------------+

|IX.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                      |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |      32.453|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |550 Odplačila domačega dolga               |      32.453|

+------+-------------------------------------------+------------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)              |     –32.453|

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |NETO ODPLAČILO DOLGA (IX.-VIII.)           |      32.453|

+------+-------------------------------------------+------------+

|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH) |      –2.429|

|      |(III.+IV.+X) = (I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                 |       8.358|

|      |OB KONCU PRETEKLEGA LETA                   |            |

+------+-------------------------------------------+------------+

 

3. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-31/2015

Šalovci, dne 16. aprila 2015

 

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.