New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) ter 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2011

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v

naslednjih zneskih:

                                                          v evrih

+---------------------------------------------------------------+

|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |

+------------------------------------------------+--------------+

|Skupina/Podskupina kontov                       | Proračun leta|

|                                                |          2011|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |     3.204.078|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |     2.783.196|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|70     |DAVČNI PRIHODKI                         |     2.422.756|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |700 Davki na dohodek in dobiček         |     2.118.295|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |703 Davki na premoženje                 |       200.461|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |704 Domači davki na blago in storitve   |       104.000|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |706 Drugi davki                         |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                       |       360.440|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |       238.400|

|       |od premoženja                           |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |711 Takse in pristojbine                |         1.500|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |712 Globe in denarne kazni              |         2.900|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |713 Prihodki od prodaje blaga           |         5.140|

|       |in storitev                             |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |714 Drugi nedavčni prihodki             |       112.500|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                     |       291.550|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |       193.100|

|       |sredstev                                |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |721 Prihodki od prodaje zalog           |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč        |        98.450|

|       |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|73     |PREJETE DONACIJE                        |        23.000|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |730 Prejete donacije iz domačih virov   |        23.000|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |731 Prejete donacije iz tujine          |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                     |       106.332|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |740 Transferni prihodki iz drugih       |       106.332|

|       |javnofinančnih institucij               |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |     3.316.765|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|40     |TEKOČI ODHODKI                          |       918.951|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |       174.077|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |        32.519|

|       |varnost                                 |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |402 Izdatki za blago in storitve        |       694.455|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |403 Plačila domačih obresti             |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |409 Rezerve                             |        17.900|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|41     |TEKOČI TRANSFERI                        |     1.130.434|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |410 Subvencije                          |        21.500|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |411 Transferi posameznikom              |       736.598|

|       |in gospodinjstvom                       |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam |       131.138|

|       |in ustanovam                            |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |413 Drugi tekoči domači transferi       |       241.198|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |414 Tekoči transferi v tujino           |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                   |     1.093.230|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |     1.093.230|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |       174.150|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |431 Investicijski transferi pravnim     |       110.000|

|       |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |              |

|       |uporabniki                              |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |432 Investicijski transferi proračunskim|        64.150|

|       |uporabnikom                             |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       |     – 112.687|

+---------------------------------------------------------------+

|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|         2.000|

|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |         2.000|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |750 Prejeta vračila danih posojil       |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |751 Prodaja kapitalskih deležev         |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |         2.000|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |         1.200|

|       |DELEŽEV (440+441+442)                   |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |         1.200|

|       |DELEŽEV                                 |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |440 Dana posojila                       |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |441 Povečanje kapitalskih deležev       |             0|

|       |in naložb                               |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |         1.200|

|       |privatizacije                           |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|           800|

|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|C)     |RAČUN FINANCIRANJA                      |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                      |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|50     |ZADOLŽEVANJE                            |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |500 Domače zadolževanje                 |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|55     |ODPLAČILA DOLGA                         |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|       |550 Odplačila domačega dolga            |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      |     – 111.887|

|       |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |             0|

+-------+----------------------------------------+--------------+

|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = |       112.687|

|       |-III.)                                  |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              |       142.877|

|       |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA           |              |

+-------+----------------------------------------+--------------+

                                                                «

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0014/2011-8

Borovnica, dne 6. oktobra 2011

Župan

Občine Borovnica

Andrej Ocepek l.r.