New Page 1

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel

 

S K L E P
o imenovanju podžupanov Občine Turnišče

 

1.

 

Za podžupana Občine Turnišče se imenujeta:
– Miroslav Škalič, roj. 12. 4. 1958, Njivska ulica 2, 9224 Turnišče in
– Franc Režonja, roj. 1. 4. 1958, Renkovci 81, 9224 Turnišče

 

2.

 

Imenovana podžupana bosta opravljala funkcijo nepoklicno in v skladu z nalogami, za katere ju bo iz svoje pristojnosti pooblastil župan občine.

 

3.

 

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, bo funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana, opravljal Miroslav Škalič, podžupan občine.

 

4.

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

 

Št. 40/05-2003

Turnišče, dne 16. aprila 2003.

 

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.