New Page 2

Na podlagi 14. člen Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na 2. redni seji, dne 18. 1. 2019 sprejel

 

SKLEP

O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU NOVEGA ODGOVORNEGA UREDNIKA

JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

1. člen

Zmagoslav Šalamun se razreši funkcije odgovornega urednika javnega glasila Občan.

 

2. člen

Tadej Urbanija se imenuje za novega odgovornega urednika javnega glasila Občan, do izteka mandata uredništva v sedanji sestavi. 

 

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-1/2019-2R-8

Datum: 18. 1. 2019

 

 

Občina Destrnik

 

Franc Pukšič, župan