New Page 2

Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB-2/ (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (UGSO, št. 18/06, 19/06 – popr.) je Občinski svet Občine Prevalje na svoji 11. redni seji dne 18. 12. 2007 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE PREVALJE

 

1. člen

V prvem stavku 5. odstavka 71. člena Statuta občine Prevalje (UGSO,  št. 18/2006, 19/2006 –popr.) se črta besedna zveza »člana občinskega sveta«.

 

2. člen

6. odstavek 15. člena Statuta občine Prevalje (UGSO,  št. 18/2006, 19/2006 –popr.)  se spremeni tako, da se glasi:

» Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih.«

Doda se 7. odstavek:

» Članstvo  predstavnikov občine v organih javnih zavodov, podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina, s potekom mandata občinskega sveta, ki je odločil o in njihovem imenovanju, ne poteče, ampak poteče s potekom mandatne dobe, za katero so bili imenovani.«

 

3. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 007-0010/2006-06

Prevalje, dne  18.12.2007

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic Tasič, l.r.