New Page 3

Na podlagi 16. člena in v povezavi s 47. členom Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 4/03 in Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 02/03) je Občinski svet Občine Destrnik na 7. redni seji 26. 09. 2003 sprejel

SKLEP

o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ

Destrnik-Trnovska vas

1.

V svet zavoda JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas se kot predstavnica ustanovitelja imenuje Irena Bauman.

2.

Irena Bauman je imenovana za čas do izteka mandata sveta zavoda, ki je bil imenovan ob uveljavitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas.

 

Številka:032-01-3/2003-7R-6/7

Destrnik, 26. 09. 2003

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, l. r.