New Page 1

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15, 66/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Na nepremičninah parc. št. 1583/1, parc. št. 1583/2 in parc. št. 1583/3, vse k.o. 1544 Griblje se ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254000.

 

II. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-534/2012

Črnomelj, dne 29. marca 2018

 

Županja 

Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.