New Page 1

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 18. člena Statuta Občine Cankova (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2021) je Občinski svet Občine Cankova na svoji 6. redni seji, dne 28. 9. 2023 sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI CANKOVA IN SUBVENCIJE CENE UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE – OMREŽNINE

 

I.

Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova (št. elaborata VB 02-2023-004), ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe, Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, se sprejme.

 

II.

Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrba s pitno vodo, ki jih zaračunava izvajalec gospodarske javne službe, Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o..

 

III.

Cena storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova zajema:

 

1.         Vodarino:

 

Obračunska postavka

Cena brez DDV

DDV  9,5%

Cena z DDV

€/m3

€/m3

€/m3

Vodarina

0,7259

0,0690

0,7949

 

2.         Omrežnino:

 

Omrežnina brez subvencije:

Obračunska postavka glede na     nazivno velikost vodomera

Cena brez DDV

DDV  9,5%

Cena z DDV

€/mesec

€/mesec

€/mesec

DN ≤ 20

12,4163

1,1795

13,5958

20 ˂ DN ˂ 40

37,2490

3,5387

40,7877

40 ≤ DN ˂ 50

124,1634

11,7955

135,9589

50 ≤ DN ˂ 65

186,2450

17,6933

203,9383

65 ≤ DN ˂ 80

372,4901

35,3866

407,8767

80 ≤ DN ˂ 100

620,8168

58,9776

679,7944

100 ≤ DN ˂ 150

1.241,6337

117,9552

1.359,5889

150 ≤ DN

2.483,2673

235,9104

2.719,1777

 

IV.

Občina Cankova bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki jo izvaja javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture - omrežnino, subvencionirala v višini 10 % poslovnega najema.

 

Omrežnina s  subvencijo:

Obračunska postavka glede na     nazivno velikost vodomera

Cena brez DDV

DDV  9,5%

Cena z DDV

€/mesec

€/mesec

€/mesec

DN ≤ 20

11,5170

1,0941

12,6111

20 ˂ DN ˂ 40

34,5509

3,2823

37,8332

40 ≤ DN ˂ 50

115,1697

10,9411

126,1108

50 ≤ DN ˂ 65

172,7545

16,4117

189,1662

65 ≤ DN ˂ 80

345,5091

32,8234

378,3325

80 ≤ DN ˂ 100

575,8485

54,7056

630,5541

100 ≤ DN ˂ 150

1.151,6970

109,4112

1.261,1082

150 ≤ DN

2.303,3839

218,8215

2.522,2054

 

V.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja. Cene storitev pričnejo veljati s 1. 10. 2023.

 

Številka: 354-14/2023

Datum: 28. 9. 2023 

 

 

Občina Cankova

 

Danilo Kacijan, župan