New Page 2

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Cankova na 2. redni seji dne 2. 2. 2007 sprejel

D O P O L N I T V E     S T A T U T A

Občine Cankova

1. člen

V drugem odstavku 25. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) se doda besedilo:

»11. odbor za razvojne projekte in razpise

12. komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo

13. komisija za priznanja in nagrade

14. komisija za pritožbe

15. komisija za področje zaščite, reševanja in pomoči

16. svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

17. svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj

18. svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«.

2. člen

Te dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-02/2007

Cankova, dne 2. februarja 2007

Župan

    Občine Cankova

    Drago Vogrinčič l.r.