New Page 2

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 7. redni seji dne 23. 9. 1999 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bloke

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Bloke (v nadaljevanju: glasilo).

2. člen

Ime glasila je: Glasilo Občine Bloke.

3. člen

Izdajatelj glasila je Občina Bloke.

Sedež izdajatelja glasila je: Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

4. člen

Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.

5. člen

Glasilo se izdaja 4-krat letno. Lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.

6. člen

Naslov uredništva glasila je: Občina Bloke, Uredniški odbor Glasila Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas.

7. člen

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

8. člen

Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Bloke, ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini.

9. člen

Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.

10. člen

Občinski svet imenuje petčlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor).

Naloge odbora so:

– obravnava programsko zasnovo glasila,

– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,

– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika,

– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,

– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove programske zasnove.

11. člen

Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za volitve in imenovanja za mandatno obdobje 4 let.

Odgovorni urednik:

– predlaga programsko zasnovo glasila,

– pripravlja in ureja glasilo,

– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil,

– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.

Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan.

12. člen

Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.

13. člen

Viri financiranja glasila so:

– proračunska sredstva izdajatelja,

– prihodek od reklam in drugih sporočil,

– drugi prihodki.

Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

14. člen

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:

– stroške priprave in tiska glasila,

– stroške pridobivanja reklam,

– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,

– avtorske honorarje,

– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

15. člen

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na seji, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Nova vas, dne 23. septembra 1999.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.