New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 96/07), Sklepa o določitvi izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 93/15) in določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova 

 

I. 

Občina Cankova bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2016, ki jo izvaja javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine) subvencionirala v višini 20 % skupne letne amortizacije.

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem naslednjega meseca po sprejemu tega sklepa.

 

Št. 355-08/2017

Cankova, dne 18. novembra 2016

 

 

Občina Cankova

 

Drago Vogrinčič l.r., župan