New Page 1

Na podlagi 13. in 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1) in 15. člena Statuta Občine Žetale-UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 15. seji dne 16. 3. 2022 sprejel,  naslednji

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI ŽETALE

 

I.  Splošne določbe

 

1. člen

(1)  Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žetale (v nadaljevanju: odlok) določa:

·  zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

·  način plačevanja turistične in promocijske takse,

·  način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

·  nadzor in kazenske določbe.

(2)  Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Žetale.

 

2. člen

(1)  Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava Občine Žetale.

(2)  Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila ZSRT-1.

 

II.  Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina turistične in promocijske takse

 

3. člen

(1)  Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu.

(2)  Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.

 

4. člen

(1)  Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 0,80 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.

(2)  V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,40 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 EUR, skupna višina obeh taks znaša 0,50 EUR na osebo na dan.

(3)  Za oprostitve in olajšave plačila turistične takse po tem odloku veljajo določbe 18. člena ZSRT-1.

 

III.  Način plačevanja turistične takse

 

5. člen

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo osebe na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma javne turistične agencije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije.

(2) Turistično in promocijsko takso zavezanci nakažejo na poseben račun občine in na predpisan način, ki je objavljen na spletni strani Občine Žetale, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

(3) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske takse opravlja pristojni finančni organ.

 

IV.  Vodenje evidence turistične in promocijske takse

 

6. člen

(1)  Osebe iz prvega odstavka 5. člena tega odloka morajo elektronsko ali ročno voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča. 

(2)  Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

·  podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

·  skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;

·  skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;

·  če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3)  Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4)  Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

 

V.  Nadzor in kazenske določbe

 

7. člen

(1)  Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen medobčinski inšpekcijski organ. 

(2)  Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

8. člen

(1)  Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne:

·  pobira turistične in promocijske takse v skladu z določili tega odloka ali

·  vodi evidence v skladu s 6. členom tega odloka ali

·  nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu s 5. členom tega odloka.

(2)  Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3)  Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4)  Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba,  sobodajalec in kmet, ki prejema osebe na prenočevanje.

 

VI.  Prehodne in končne določbe

 

9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-15/2018

Datum: 16. 3. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan