New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih – ZVrt - UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05 in  25/08), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/05, 75/05 - popravek in 5/06) je Občinski svet Občine Prevalje, na svoji 19. seji, dne 26.3. 2009 sprejel.

 

PRAVILNIK

O SPREJEMU OTROK V OSNOVNO ŠOLO PREVALJE,

ENOTO VRTEC PREVALJE

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Ta pravilnik določa kriterije za sprejem in postopek sprejemanja otrok v Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje, Enoto Vrtec Prevalje (v nadaljevanju: vrtec).

2. člen

            Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest  vse leto.

            Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.

            Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.

3. člen

            Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko predšolskih otrok, kot jim to dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelkov v skladu z veljavno zakonodajo.

            Vrtec pri razporejanju sprejetih otrok v oddelke upošteva kriterij racionalnosti glede na oddaljenost stalnega bivališča vpisanega otroka od posameznih enot vrtca.

 

II.      POSTOPEK VPISA OTROK V VRTEC

 

4. člen

(javni vpis)

            Vrtec vsako leto v mesecu aprilu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga  pred objavo uskladi z občino ustanoviteljico.

            Javni vpis otrok zavod objavi na oglasnih deskah v vsaki enoti vrtca, na spletni strani vrtca, v sredstvih javnega obveščanja in na krajevno običajen način.

 

5. člen

(vloga za vpis)

            Starši oziroma skrbniki otroka, ki želijo vpisati otroka v vrtec oddajo pisno vlogo na obrazcu, ki ga dobijo na sedežu vrtca ali na spletni strani Osnovne šole Prevalje, Enote Vrtec Prevalje.

            Vlogo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši osebno na sedežu zavoda ali jo pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov zavoda.

            Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 

6. člen

(odločanje o sprejemu otrok)

            V primeru, da je v Enoti vrtca Prevalje dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec ravnateljica zavoda ali druga pooblaščena oseba, ki jo za to pooblasti ravnateljica. Ravnateljica o sprejemu otroka v vrtec odloči z odločbo. Odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev pogodbe med zavodom in starši otroka.

            Zoper odločitev ravnateljice lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.

            Če pa se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je prostih mest, odloča o njihovem sprejemu v vrtec komisija za sprejem otrok.

Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnateljica zavoda s posebnim sklepom, v skladu z določili tega pravilnika.

 

7. člen

(sestava komisije)

            Komisije za sprejem otrok  je sestavljena iz treh članov:

§        1 (en) predstavnik Enote Vrtca Prevalje, ki ga imenuje ravnateljica,

§        1 (en) predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,

§        1 (en) predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje župan občine.

            Člani komisije za sprejem otrok v vrtec so imenovani za dobo štirih (4) let.

            Mandat člana komisije, predstavnika staršev, je vezan na vključenost otroka v vrtec.

 

8. člen

(način dela komisije)

            Delo komisije poteka na sejah.

            Predstavnik Enote Vrtca Prevalje je predsednik komisije.

            Delo komisije je javno. Komisija lahko izključi javnost v primeru, kadar obravnava podatke, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali pod zaupne.

            Strokovna in administrativna opravila za komisijo opravlja pooblaščeni delavec zavoda, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

9. člen

(postopek odločanja komisije)

            Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, najkasneje do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.

            Komisija odloča o tem, kateri otroci se v posameznem šolskem letu sprejmejo v vrtec, v skladu s predvidenimi prostimi mesti v oddelkih in  enotah vrtca.

            Komisija sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov. O delu komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

            Vrtec mora staršem otrok na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.

 

III.     KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

 

10. člen

(prednost pri sprejemu v vrtec)

            V skladu z odločbo  pristojnega organa ima prednost pri sprejemu otrok v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine, in otroci, ki so v preteklem šolskem letu že obiskovali vrtec.

            Komisija sprejme sklep, kateri otroci se na osnovi prejšnjega odstavka sprejmejo v vrtec brez točkovanja.

 

11. člen

(kriteriji za sprejem otrok)

Komisija za sprejem otrok odloča o sprejemu ostalih otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriterij za sprejem otrok v vrtec:

Št. točk

Za otroka je bilo odloženo šolanje oz. vstop v osnovno šolo

10 točk

Starši in otrok imajo stalno bivališče v Občini Prevalje

 10 točk

Otrok, ki je bil v preteklem letu uvrščen na čakalno listo

  8 točk

Družina ima v vrtec že vključenega enega ali več otrok

8 točk

Oba starša otroka sta zaposlena

7 točk

Zaposlena mati samohranilka ali oče samohranilec

7 točk

V družini so trije mladoletni otroci ali več

5 točki

           

Komisija vrednoti vloge na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka tega člena. Komisija oblikuje prednostno listo glede na doseženo število točk.

            V primeru, da dva ali več prijavljenih otrok na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka tega člena pravilnika dosežeta enako število točk, se kot dodatni kriterij pri uvrstitvi na prednostno listo upošteva starost otroka. Prednost pri uvrstitvi na listo ima starejši otrok.

 

12. člen

(odločanje o sprejemu otrok)

            Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi doseženega premajhnega števila točk, glede na omejeno število mest v vrtcu, niso sprejeti v vrtec. 

            Otroke, ki zaradi premajhnega števila doseženih točk niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega.

 

13. člen

(obveščanje o sprejemu)

            Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu otroka v vrtec ali zavrnitvi sprejema otroka.

            Za otroke, ki so sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za  sklenitev pogodbe med zavodom in starši otroka.

            Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.

            Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.

 

14. člen

(domneva umika vloge za vpis otroka v vrtec)

            Vrtec pošlje staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, v podpis pogodbo o  vključitvi otroka v vrtec.

            Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.

 

15. člen

(vpis med šolskim letom)

            V primeru, da ima vrtec med šolskim letom še prosta mesta, lahko starši vključijo otroka v vrtec tudi med šolskim letom.

            Ko vrtec nima več prostih mest, otroke, ki jih starši vpišejo med šolskim letom, ravnatelj uvrsti na prednostno listo po vrstnem redu prispelih vlog za vpis.

 

16. člen

(zapolnitev prostih mest med šolskim letom)

            Vrtec na prosta mesta, ki se sprostijo med šolskim letom, sprejme najprej otroke s prednostne čakalne liste, nato pa otroke, glede na vrstni red prispelih vlog za vpis med šolskim letom.

            O prostem mestu, ki se je sprostilo med šolskim letom, vrtec obvesti starše v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 10. dneh od sprostitve mesta.

            Ravnateljica o sprejemu otroka na prosto mesto, ki se je sprostilo med šolskim letom, odloči z odločbo. Odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev pogodbe med zavodom in starši otroka.

 

IV.     KONČNE DOLOČBE

 

17. člen

(veljavnost pravilnika)

Pravilnik o sprejemu otrok v Osnovno šolo Prevalje, Enoto vrtec Prevalje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 602-0003/2009-11

Datum:   26.3.2009

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic TASIČ, l.r.