New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Turnišče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Turnišče

Predlagatelj:

Župan Občine Turnišče

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 -ZIUOOPE) in 7. člen Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Turnišče

Datum:

8.9.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

13. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče

Besedilo:

gradivo