New Page 1
 

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006 – ZFO-1,  57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11, 2/13 in 1/16) in 17. člena Zakona o prekrških (29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) je Občinski svet Občine Ljutomer na 9. redni seji, 1. 6. 2016, sprejel

 

 

 

ODLOK

 

 O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI LJUTOMER

 

 

 

I.           Temeljne določbe

 

 

 

1. člen

 

(vsebina odloka)

 

S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse na območju Občine Ljutomer, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopke odmere, obračuna in plačila takse.

 

Prihodki od občinskih taks so prihodki proračuna občine.

 

 

 

2. člen

 

(taksni predmeti)

 

V občini Ljutomer se plačujejo občinske takse za naslednje taksne predmete in storitve:

 

·       za uporabo javnih površin  za prodajo izven poslovnih prostorov, prirejanje razstav, zabavnih in  drugih prireditev,

 

·       za opravljanje trgovinske, turistične in gostinske dejavnosti na javnih površinah,

 

·       za oglaševanje na javnih mestih,

 

·       za uporabo javnih prometnih površin,

 

·       za uporabo javnega prostora za kampiranje, šotorjenje in druge začasne namene,

 

·       za druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.

 

Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.

 

 

 

 

 

3. člen

 

(javna površina in javno mesto)

 

Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, pločnik, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna druga urejena ali neurejena površina na območju občine, ki je v lasti oz. je imetnik pravice njene uporabe Občina Ljutomer ali krajevna skupnost.

 

Javno mesto je vsako mesto v prostoru, ki je v javni rabi oz. je imetnik pravice njene uporabe Občina Ljutomer in na katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor.

 

 

 

II.          Taksni zavezanec

 

 

 

4. člen

 

(taksni zavezanci)

 

Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, društvo, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in fizična oseba, ki uporablja taksne predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).

 

Taksni zavezanec je dolžan v roku 15  dni občini prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.

 

 

 

5. člen

 

(oprostitve)

 

Občinske takse ne plačujejo državni ter občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Ljutomer ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Ljutomer.

 

Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za nekomercialne  kulturne, športne, turistične in humanitarne prireditve, ki jih organizirajo društva s sedežem v Občini Ljutomer.

Občinska taksa se ne plačuje tudi za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti in za dobrodelne namene. Občinska taksa se ne plačuje za objavo političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.

 

Župan občine Ljutomer lahko v izjemnih primerih, ko gre za širši družbeni interes in taksni zavezanec ali namen prireditve ni naveden v prejšnjih odstavkih,  oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj občine Ljutomer.

 

 

 

III.         Višina taks

 

 

 

6. člen

 

(višina občinske takse)

 

Občinske takse se določajo v točkah. Višina občinske takse za posamezne taksne predmete je določena v posebnem delu – tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka. Občinska taksa se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke,  številom dni uporabe in površino.

 

Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,05 EUR.

 

Spremembo vrednosti točke za obračun občinskih taks iz drugega odstavka tega člena določa župan Občine Ljutomer s sklepom.

 

 

 

IV.        Odmera občinskih taks

 

 

 

7. člen

 

(taksna obveznost)

 

Takse so določene v dnevnih, mesečnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete.

 

Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe ali prenehanju izvajanja storitev.

 

Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogle uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne glede na število predvidenih dni slabega vremena.

 

 

 

8. člen

 

(prijava in pridobitev dovoljenja)

 

Taksni zavezanec si mora pred uporabo oziroma namestitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave Občine Ljutomer. Občinska uprava izda dovoljenje na podlagi prijave taksnega zavezanca, ki mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe  oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.)

 

Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 

 

 

9. člen

 

(odmera, plačilo in izterjava takse)

 

Takso odmerja občinska uprava Občine Ljutomer z odločbo. Osnova za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave medobčinskega inšpektorata in redarstva.

 

Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od dokončnosti odločbe, razen v primerih uporabe javnih površin za namen prireditev, ko mora biti taksa plačana pred samo prireditvijo in je pogoj za veljavnost dovoljenja. V posameznih primerih so občinsko takso zavezanci dolžni plačati vnaprej, o čemer presoja občinska uprava občine Ljutomer.

 

Za zapadle in neplačane občinske takse po dokončnosti se zaračunavajo zakonite zamudne obresti. Občinske takse izterjuje  pristojni organ po predpisih o davčni izvršbi.

 

 

 

V.         Nadzor nad izvajanjem odloka

 

 

 

12.  člen

 

(nadzor)

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, skladno s svojimi pristojnostmi.

 

Pristojni nadzorni organ ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta  prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.

 

V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, lahko pristojni nadzorni  organ   odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja storitev na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje storitev na javni površini določa ta odlok.

 

 

 

VI.        Kazenske določbe

 

 

 

13. člen

 

(višina globe)

 

Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

 

·      če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku

 

·      če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,

 

·      če uporablja javno površino brez pridobitve dovoljenja ali v nasprotju z njim,

 

·      če ne upošteva odredbe inšpekcijskega organa iz tega odloka.

 

Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

 

VII.       Prehodne in končne določbe

 

 

 

15.  člen

 

(prenehanje veljavnosti in začetek uporabe)

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 3/07 in 5/08) in Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 6/06 in 3/10). ter  zadnji štirje odstavki 18. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 76/94, 26/97, 56/00 in 63/01).

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

 

 

 

Posebni del - tarife občinskih taks

 

 

 

Tar. št. 1

 

Uporaba javnih površin za prirejanje razstav, zabavnih in drugih prireditev:

 

·      cirkusi, zabavni parki in razstave, za vsak m2 dnevno 2 točki

 

·      javne prireditve s profitnim namenom, za vsak m2 dnevno 5 točk

 

 

 

Tar. št. 2

   
 

Oglaševanje na javnih mestih (plakati, reklamni napisi, objave, oglasi na panojih, tablah,…) znaša letna taksa:

- do 2 m2 v mestu Ljutomer                                           2000 točk

- do 2 m2 na ostalih območjih občine                              1500 točk

- od 2 do 5 m2 v mestu Ljutomer                                    4000 točk

- od 2 do 5 m2 na ostalih območjih občine                       3500 točk

- od 5 do 10 m2 v mestu Ljutomer                                  6000 točk

- od 5 do 10 m2 na ostalih območjih občine                     5500 točk

- nad 10 m2 v mestu Ljutomer                                       8000 točk

- nad 10 m2 na ostalih območjih občine                          7500 točk

 

Oglaševanje na javnih mestih (plakati, reklamni napisi, objave, oglasi na panojih, tablah,…) znaša mesečna taksa:

- do 2 m2 v mestu Ljutomer                                            200 točk

- do 2 m2 na ostalih območjih občine                               150 točk

- od 2 do 5 m2 v mestu Ljutomer                                    400 točk

- od 2 do 5 m2 na ostalih območjih občine                       350 točk

- od 5 do 10 m2 v mestu Ljutomer                                  600 točk

- od 5 do 10 m2 na ostalih območjih občine                     550 točk

- nad 10 m2 v mestu Ljutomer                                        800 točk

- nad 10 m2 na ostalih območjih občine                           750 točk

   
 

Tar. št. 3

 

Za posebno uporabo javne prometne površine se plača taksa za vsak m2 5 točk dnevno, razen za vseh vrst sanacij ali gradenj objektov ob javnih prometnih površinah.

 

 

 

Tar. št. 4

 

Uporaba javnega prostora za kampiranje, šotorjenje in druge začasne namene:

 

·       na asfaltiranih, tlakovanih in podobno utrjenih površinah: za vsak m2 dnevno 3 točke

 

·       na drugih površinah: za vsak m2 dnevno 2 točki

 

 

 

Tar. št. 5

 

Uporaba javnih površin za druge začasne namene:

·       gostinski vrtovi,  za vsak m2 dnevno letno 450 točk

·       javna površina za gostinsko dejavnost, za vsak m2 dnevno 100 točk

·       javna površina za drugo dejavnost, za vsak m dnevno 100 točk

·       javna površina za drugo dejavnost, za vsak m letno 1000 točk.

Za prleški sejem se število točk pod tretjo alinejo pomnoži s faktorjem 2,5.

Taksa za uporabo stojnice na javni površini znaša letno 500 točk, dnevno pa 50 točk.

V letnih taksah pod Tar. št. 5 ni zajeta občinska taksa za koriščenje javne površine v času Prleškega sejma. Za ta namen mora zavezanec vložiti novo vlogo.

 

 

 

Številka: 479-OS/2016 – 138

 

Datum: 1.6. 2016

 

 

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2016) vsebje naslednjo pehodno in končno določbo:

 

 

 

10. člen

  Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2017) vsebje naslednjo pehodno in končno določbo:

 

3. člen

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.