Na podlagi 3. člena odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Markovci (Uradni list RS, št. 60/01) in na podlagi 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št.15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 23. seji dne 18. 6. 2001 sprejel naslednji
 
S K L E P
 
 
1
 
Izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, kot obvezne javne službe, na območju Občine Markovci opravlja Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
 
2
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
 
 

Št. 015-04/01-3
Markovci, dne 18. junija 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.