New Page 2

Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/2007) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,

 

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2008

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

 

Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2008 lahko prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju občine Komenda. Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi športniku, ki je član društva s sedežem na območju občine Komenda, vendar nima stalnega bivališča v občini Komenda.

 

Podeli se največ eno priznanje v vsaki skupini:

§         najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski in mladinski konkurenci;

§         najboljša športnica in najboljši športnik v članski in mladinski konkurenci;

§         najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;

§         najperspektivnejša športnica in najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.

 

II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:

 

1)      Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci morajo izpolnjevati enega od 

      naslednjih kriterijev:

§         uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo;

§         uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu;

§         uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav;

§         uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu;

§         nastop v državni reprezentanci;

§         izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu.

 

2)      Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti morajo izpolnjevati

      naslednje  kriterije:

§         uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) prvenstvu;

§         uvrstitev do petega mesta na državnem tekmovanju;

§         uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;

§         nastop v državni reprezentanci;

§         drug pomemben športni dosežek.

 

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA

 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge športne organizacije, družbe, javni zavodi in občani občine Komenda. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih.

 

IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI POŠLJITE NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 31.03.2009.

     Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218  Komenda, s pripisom: "Ne odpiraj! Razpis za podelitev priznanj na področju športa".

 

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se  nepravočasno posredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!

 

V. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri mag. Ivanu Kendi ali Janji Hudej (tel. 72 47 400; 72 47 401).

 

Številka:  671-0002/2009

Datum:    16.02.2009

                                                                                                Občina Komenda

 

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. MAREC 2009

na naslov

OBČINA KOMENDA, Zajčeva c. 23, Komenda

 

 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2008

 

 

 

 

(ime, priimek, naslov športnega društva, kluba, druge športne organizacije, družbe, javnega zavoda ali občana občine Komenda)

 

 

 

(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)

 

 

 

(rojstni podatki)

 

 

 

(točen naslov predlaganega kandidata)

 

Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkroži):

 

§         najboljša moška ekipa v članski - mladinski konkurenci;

§         najboljša ženska ekipa v članski - mladinski konkurenci;

§         najboljša športnica v članski - mladinski konkurenci;

§         najboljši športnik v članski - mladinski konkurenci;

§         najboljša moška ekipa do 15. leta starosti;

§         najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;

§         najperspektivnejša športnica do 15. leta starosti.

§         najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.

 

 

UTEMELJITEV PREDLOGA:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žig in podpis odgovorne osebe:

 

-----------------------------------------

 

DOKAZILA (PRILOGA):

1.       _________________________________

2.       _________________________________

3.       _________________________________

4.       _________________________________