New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in drugega odstavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 53/07) je Občinski svet Občine Komen na 14. redni seji dne 21. 11. 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013

1.

Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2013 znaša 0,0600 EUR.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Št. 032-10/2012-4

Komen, dne 21. novembra 2012

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.