New Page 2

 

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju ZUreP-1) in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04), je župan Občine Kungota sprejel

 

 

P R O G R A M   P R I P R A V E

 

 

občinskega lokacijskega načrta Gradiška I za območje, ki obsega parc. št. 20/1 in 24 – del, k.o. Gradiška

 

 

(v nadaljevanju: lokacijski načrt)

 

 

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta

 

 

S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plan Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81/2004) se je poselitveno območje naselja Gradiška razširilo proti severu. Naselje Gradiška ima v zasnovi urbanega omrežja v občini pomen pomembnejšega lokalnega središča.

 

 

Demografski kazalci zadnjih statističnih popisov za naselje Gradiška izkazujejo intenzivno rast števila prebivalcev in števila gospodinjstev.

 

 

Sedanje kapacitete še nezazidanih stavbnih zemljišč ne zadostujejo predvidenemu in želenemu razvoju naselja.

 

 

S potenciranjem razvoja proizvodnih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti narašča tudi potreba po stanovanjskih objektih. Z izkoriščenjem ponujenih prostorskih potencialov bo naselje sledilo dodeljeni vlogi v občini.

 

 

2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta

 

 

V območju je predvidena gradnja stanovanjskih hiš.

 

 

Lokacijski načrt bo na podlagi ureditvenega koncepta določil novo parcelacijo in potrebno infrastrukturno ureditev.

 

 

Gostota in zasnova pozidave bo glede na naravne in ustvarjene danosti sledila obstoječi pozidavi v okolici.

 

 

Priprava lokacijskega načrta obsega:

 

 

– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,

 

 

– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,

 

 

– priprava potrebnih strokovnih gradiv,

 

 

– izdelava predloga lokacijskega načrta,

 

 

– izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,

 

 

– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,

 

 

– izdelava lokacijskega načrta.

 

 

Rešitev ureditvene zasnove bo pogojena:

 

 

– zaradi razgibane konfiguracije terena je potrebno skrbno načrtovati bodočo zazidavo, ki bo zasnovana iz poljubnega števila enodružinskih hiš,

 

 

– zahteven teren, predvsem strmo pobočje z južne strani, bo pogojevalo obliko, število in način zasnove bodoče ureditve za gradnjo stanovanjskih objektov,

 

 

– potrebno bo preveriti geologijo in stabilnost terena ter bodočo gradnjo v celoti prilagajati geotehničnim pogojem gradnje,

 

 

– v območju obdelave bodo predvidene potrebne komunalne ureditve s prikazom povezave s širšim območjem komunalne ureditve,

 

 

– vključene bodo usmeritve in ukrepi s področij varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin,

 

 

– vključene bodo rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 

3. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta

 

 

Območje obravnave lokacijskega načrta obsega parc. št. 20/1 in 24 – del k.o. Gradiška. Na južni strani meji na novejšo pozidavo samostojnih stanovanjskih hiš. Na zahodu meji na nepozidane površine, namenjene stanovanjski gradnji. Vzhodna in severna stran mejita na gozdne površine. Meja območja obdelave je skladna z mejo območja, ki je označena v grafični prilogi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana v občini Kungota (karta št. 11 z naslovom: Zasnova načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA)), kjer je predpisana izdelava OLN za navedene parcele.

 

 

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta

 

 

Pripravljavec je Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota.

 

 

Naročnik je Mira Marija Grandošek, Gradiška 412, Zg. Kungota.

 

 

Načrtovalca izbere naročnik.

 

 

Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa mnenje, so:

 

 

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

 

 

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

 

 

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa ul 15,

 

 

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Maribor,

 

 

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor, Rotovški trg 9, Maribor,

 

 

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Maribor – Krekova ulica 17, Maribor,

 

 

– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor,

 

 

– Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor,

 

 

– Mariborski vodovod Maribor, Jadranska c. 24, Maribor,

 

 

– občinska uprava oziroma organi v občini, zadolženi za opravljanje javne gospodarske službe na posameznih področjih,

 

 

– vaške skupnosti.

 

 

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve

 

 

Za potrebe izdelave Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Kungota so se izdelale Strokovne podlage za ureditveno območje naselja Gradiška I v občini Kungota (ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., marec 2004).

 

 

Pred izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati še:

 

 

– strokovne podlage, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),

 

 

– idejni projekt komunalne infrastrukture,

 

 

– poročilo o geoloških in geomehanskih raziskavah,

 

 

– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.

 

 

6. Način pridobitve strokovnih rešitev

 

 

Strokovna rešitev za realizacijo odločitev lokacijskega načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, če se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.

 

 

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag

 

 

Izdelal se bo geodetski topografski načrt, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki bo vključeval tudi podatke o komunalnih vodih. Pridobili se bodo zemljiškokatastrski načrt območja in podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.

 

 

Geodetske podlage bo izdelal oziroma pridobil pooblaščeni geodet. Občina Kungota bo zagotovila digitalne podlage za izdelavo kartografskega dela (TK v merilu 1:25000, na PKN oziroma DKN in TTN v merilu 1:5000)

 

 

8. Roki za pripravo lokacijskega načrta

 

 

– Pripravljavec lokacijskega načrta bo sklical prostorsko konferenco najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave.

 

 

Datum ter kraj in čas zbora konference bo pripravljavec objavil v Uradnem listu RS in v dnevniku Večer najmanj 8 dni pred prostorsko konferenco. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta. Pripravljavec pripravi vloge za pridobitev smernic v 15 dneh po sprejemu programa priprave.

 

 

– Nosilci urejanja prostora (določeni v 4. točki programa priprave) podajo smernice v 30 dneh od prejetja vloge.

 

 

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

 

 

– Načrtovalec izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic.

 

 

– Naročnik potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu usmeritev.

 

 

– Načrtovalec izdela oziroma zagotovi izdelavo strokovnih podlag določenih v 5. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.

 

 

– Načrtovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 45 dneh po prevzemu strokovnih podlag.

 

 

– Naročnik potrdi predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu.

 

 

– Pripravljavec skliče II. prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti najmanj 15 dni pred začetkom javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta.

 

 

Datum ter kraj in čas zbora konference bo pripravljavec objavil v Uradnem listu RS in v dnevniku Večer najmanj 8 dni pred prostorsko konferenco.

 

 

Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Kungota oziroma v tangirani krajevni skupnosti. Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi v vsaj dveh medijih vsaj osem dni pred začetkom razgrnitve.

 

 

– Pripravljavec organizira javno obravnavo.

 

 

– Javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve. O javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki na obravnavanem območju.

 

 

– Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.

 

 

– Načrtovalec pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja.

 

 

– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tiste nosilce urejanja prostora, na katere delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.

 

 

– Župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.

 

 

– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 30 dneh po prejemu sklepa o stališču do pripomb in predlogov.

 

 

– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev mnenj.

 

 

– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.

 

 

– Nosilci urejanja podajo mnenje v 30 dneh od prejema vloge.

 

 

– V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša. Na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.

 

 

– Župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Občinskem svetu občine Kungota v sprejem.

 

 

– Občinski svet občine Kungota na predlog župana občine sprejme lokacijski načrt.

 

 

– Odlok o lokacijskem načrtu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta

 

 

Stroške izdelave lokacijskega načrta in strokovnih podlag, ki se nanašajo na ureditveno območje lokacijskega načrta, prevzame naročnik.

 

 

10. Končna določba

 

 

Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 300 03-040/2004

 

 

Zgornja Kungota, dne 3. maja 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Kungota

 

 

Jožef Karner, inž. grad. l. r.