New Page 3

 

Občinski svet Občine Gornji Grad, je na podlagi 7. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 3/99) ter v skladu z Zakonom o prekrških (Ur. list SRS št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Ur. list RS št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96), Zakonom o javnih cestah (Ur. list RS št. 29/97), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 30/98), Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), Zakonom o volilni kampanji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/97) na svoji 24. redni seji dne 13. 06. 2002 sprejel

 

 

ODLOK O OGLAŠEVANJU V OBČINI GORNJI GRAD

 

 

I. SPLOŠNO

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja:

 

 

- postavljanje in upravljanje objektov in naprav za posredovanje obvestil (v nadaljevanju: oglaševalna mesta) na javnih ali zasebnih površinah;

 

 

- pogoji in način oglaševanja ter pridobitev dovoljenja;

 

 

- izvajanje gospodarske javne službe;

 

 

- oglaševanje v času volilne kampanje;

 

 

- nadzor in sankcije v primeru neupoštevanja tega odloka.

 

 

2. člen

 

 

Oglaševanje obsega vse oblike posredovanja obvestil o prireditvah, manifestacijah, dejavnostih političnih strank, reklamiranje proizvodov in storitev različnih interesov oziroma vse druge oblike posredovanja obvestil širši javnosti na vizualen način.

 

 

Obvestila se posredujejo s plakati, letaki, napisi, znaki, svetlobnimi napisi, tablami in drugimi podobnimi izraznimi oblikami (v nadaljevanju : sredstva oglaševanja) za vizualno sporočanje širši javnosti.

 

 

Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je sredstvo oglaševanja nameščeno tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven in je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.

 

 

II. POSTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE OGLAŠEVALNIH MEST

 

 

3. člen

 

 

Oglaševalna mesta so stalna in prenosna.

 

 

Stalna oglaševalna mesta so : reklamni stebri, reklamne table, na steno pritrjene vitrine, fasade, svetlobni (elektronski) panoji in prikazovalniki (displayi), na drogove pritrjene reklamne table, prostostoječi panoji ter druga podobna mesta.

 

 

Prenosna oglaševalna mesta so: prenosni panoji, zastave, transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih.

 

 

4. člen

 

 

Oglaševalna mesta so objekti in naprave, ki so v skladu z dovoljenji postavljeni na javnih ali zasebnih površinah za namene oglaševanja.

 

 

Oglaševalna mesta so :

 

 

- reklamna tabla je plošča na kateri je napisana reklama za firmo, izdelek ali dogodek;

 

 

- veliki pano;

 

 

- reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali nameščajo reklame;

 

 

- svetlobna reklamna tabla je način oglaševanja, reklamiranja, kjer je obvestilo osvetljeno in vidno tudi ponoči;

 

 

- transparent je kos platna ali drugega materiala, na katerem so napisana reklamna sporočila;

 

 

- reklamni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali nalepijo reklamni plakati. Panoji so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objekta;

 

 

- reklamna zastava je kos blaga ali drugega materiala s sliko ali napisom;

 

 

- reklamna tabla na drogu javne razsvetljave;

 

 

- fasada objektov in

 

 

- druga podobna mesta.

 

 

Oblika in dimenzije oglaševalnih mest morajo biti usklajene s pogoji navedenimi v soglasjih, na osnovi katerih je tak objekt postavljen.

 

 

5. člen

 

 

Oglaševalna mesta je dovoljeno postaviti, pritrditi ali vgraditi samo na lokacijah, ki jih določi Občinska uprava Občine Gornji Grad (v nadaljevanju : Občinska uprava).

 

 

Dopolnitev ali ukinitev lokacij za postavitev oglaševalnih mest določi Občinska uprava.

 

 

6. člen

 

 

Postavljanje oglaševalnih mest je prepovedano na drogovih javne razsvetljave v križiščih in v vstopih v križišča ter ob občinskih cestah zunaj naselja v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

 

 

Pred izdajo soglasja je potrebno predhodno soglasje Občinske uprave .

 

 

7. člen

 

 

Projektantske organizacije so dolžne pri načrtovanju in projektiranju zunanjih ureditev v skladu s tem odlokom določiti tudi lokacije za postavitev oglaševalnih mest.

 

 

III. POGOJI, NAČIN OGLAŠEVANJA TER PRIDOBITEV DOVOLJENJA

 

 

8. člen

 

 

Ob pogojih, določenimi s tem odlokom, se oglaševanje izvaja:

 

 

1. na javnih površinah;

 

 

2. na zasebnih površinah.

 

 

9. člen

 

 

Odločbo o dovoljenju za postavitev, obliko in velikost oglaševalnih mest na javnih površinah izda Upravna enota, na podlagi soglasja Občinske uprave.

 

 

Odločbo o dovoljenju za postavitev, obliko in velikost oglaševalnih mest na zasebnih površinah izda Upravna enota na podlagi soglasja Občinske uprave ter ob predhodnem soglasju lastnika oziroma upravljalca objekta ali zemljišča.

 

 

Oglaševalna mesta morajo biti postavljena kot je določeno v odločbi.

 

 

10. člen

 

 

Predlagatelj vloži vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev oglaševalnega objekta, organu, ki je v skladu z 9. členom tega odloka pristojen za izdajo dovoljenja.

 

 

K vlogi mora biti predloženo:

 

 

- oris objekta, ki ga namerava predlagatelj postaviti, v ustreznem merilu;

 

 

- izris iz katastrskega načrta;

 

 

- dokaz o pravici razpolaganja z zemljiščem;

 

 

- situacijo s predvidenim posegom in označbo sosedov;

 

 

- soglasje, ki ga izda Občinska uprava;

 

 

- v posameznih primerih soglasje sosedov – mejašev.

 

 

Vsi stroški postopka so breme predlagatelja.

 

 

11. člen

 

 

Nameščanje sredstev oglaševanja kjerkoli izven urejenih in dovoljenih oglaševalnih mest z namenom posredovanja obvestil širši javnosti je prepovedano.

 

 

Lastnik nepremičnine ne sme nameščati ali dovoliti nameščanje oglaševalnih mest ali sredstev oglaševanja na svoji nepremičnini, dokler ni izdano dovoljenje ustreznega organa.

 

 

12. člen

 

 

Pooblaščeni izvajalci, pravne in fizične osebe, ki imajo postavljena oglaševalna mesta na zasebnih zemljiščih, morajo te objekta redno vzdrževati in obnavljati. Vsaka poškodba mora biti popravljena oziroma odstranjena najkasneje v sedmih dneh.

 

 

13. člen

 

 

Prepovedano je poškodovati oglaševalno mesto ali sredstva oglaševanja, nameščena v skladu s tem odlokom.

 

 

Prepovedano je prelepiti ali kako drugače prekriti sredstva oglaševanja pred potekom roka za njihovo odstranitev.

 

 

IV. IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

 

14. člen

 

 

Dejavnost oglaševanja na javnih površinah se opravlja kot gospodarska javna služba in obsega postavitev in upravljanje oglaševalnih mest, nameščanje in odstranjevanje oglaševalnih sredstev ter ravnanje z njimi.

 

 

15. člen

 

 

Občina odda v upravljanje dejavnost oglaševanja s pogodbo izvajalcu, ki je lahko javno podjetje, podjetje ali posameznik, ki je registriran za takšno dejavnost.

 

 

16. člen

 

 

Občina določi, katere humanitarne organizacije in društva in v katerih primerih so opravičeni stroškov postavljanja in upravljanja oglaševalnih mest. Humanitarna organizacija ali društvo mora predhodno vložiti vlogo o oprostitvi plačila stroškov oglaševanja pri Občinski upravi.

 

 

17. člen

 

 

Medsebojna razmerja med občino in izvajalcem oglaševanja se uredijo s pogodbo.

 

 

18. člen

 

 

Pogodba se sklene za določen čas petih let in se lahko podaljša.

 

 

19. člen

 

 

V pogodbi določita tudi način oglaševanja, velikost in standarde oglaševalnih mest.

 

 

20. člen

 

 

Izvajalec je odgovoren za zgledno urejenost in redno vzdrževanje oglaševalnih mest in neposredne okolice.

 

 

V. OGLAŠEVANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE

 

 

21. člen

 

 

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno samo na stalnih oglaševalnih mestih.

 

 

Oddelek za okolje in prostor lahko določi tudi dodatna oglaševalna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.

 

 

Občina Gornji Grad mora najmanj 60 dni pred dnevom glasovanja javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe oglaševalnih mest iz prejšnjih dveh odstavkov. Pri lepljenju in nameščanju plakatov se zagotavlja enakopravnost vsem organizatorjem volilne kampanje.

 

 

22. člen

 

 

Organizator volilne kampanje lahko vloži vlogo za dovoljenje plakatiranja zunaj določenih oglaševalnih mest najprej 60 dni pred dnevom oglaševanja.

 

 

Občinska uprava odloči o vlogi z odločbo v štirih dneh. V kolikor pristojni organ o vlogi ne odloči v predpisanem roku, velja, da je bila vloga odobrena.

 

 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku treh dni. Župan odloči o pritožbi v roku dveh dni.

 

 

23. člen

 

 

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

 

 

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati plakate.

 

 

24. člen

 

 

Organizatorji morajo najkasneje v sedmih dneh po dnevu oglaševanja odstraniti svoje plakate in druga volilna propagandna sporočila z oglaševalnih mest.

 

 

VI. NAMEŠČANJE SREDSTEV OGLAŠEVANJA

 

 

25. člen

 

 

Oglaševanje na javnih površinah lahko izvaja samo pooblaščeni izvajalec.

 

 

Sredstva oglaševanja na oglaševalnih mestih na javnih površinah lahko namešča le pooblaščeni izvajalec.

 

 

26. člen

 

 

Kdor želi oglaševati na oglaševalnih mestih iz prejšnjega člena, mora vložiti vlogo za oglaševanje pri pooblaščenem izvajalcu. Za oglaševanje mora plačati komunalno takso.

 

 

VII. ODSTRANJEVANJE IN NADZOR

 

 

27. člen

 

 

Po poteku aktivnosti, najkasneje pa v roku treh dni morajo biti premični oglaševalni objekti odstranjeni, iz stalnih oglaševalnih objektov pa morajo biti odstranjena sredstva oglaševanja.

 

 

Sredstva oglaševanja iz oglaševalnih mest na javnih površinah odstranjuje samo pooblaščeni izvajalec.

 

 

28. člen

 

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in služba občinskega nadzora.

 

 

29. člen

 

 

Na osnovi odločb službe občinskega nadzora oziroma lastniki objektov ali zemljišč so dolžni nemudoma odstraniti sredstva oglaševanja, ki niso nameščeni v skladu z določbami tega odloka.

 

 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

 

 

30. člen

 

 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 sit se kaznuje za prekršek pooblaščeni izvajalec:

 

 

- če postavi oziroma uredi oglaševalno mesto brez prehodno pridobljenega dovoljenja;

 

 

- če postavi oglaševalno mesto v nasprotju z pridobljenim dovoljenjem ;

 

 

- če v roku tri dni po prenehanju aktivnosti ne odstrani premično oglaševalno mesto ali ne odstrani sredstev oglaševanja iz stalnih oglaševalnih mest;

 

 

- če na urejenem oglasnem mestu vidno ne označi svoje firme oziroma imena;

 

 

- če ne zagotovi rednega vzdrževanja oglaševalnega mesta in neposredne okolice;

 

 

- če namešča sredstva oglaševanja izven dovoljenih oglaševalnih mest;

 

 

- če prelepi ali kako drugače prekrije sredstva oglaševanja pred potekom roka za njihovo odstranitev;

 

 

- če poškoduje oglaševalno mesto ali sredstvo oglaševanja na oglaševalnih mestih, nameščenih v skladu s tem odlokom.

 

 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 sit se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pooblaščenega izvajalca.

 

 

31. člen

 

 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 sit se za prekršek kaznuje pravna oseba :

 

 

- če postavi oglasno mesto brez dovoljenja pristojnega organa;

 

 

- če namensko poškoduje oglasna mesta ali sredstva oglaševanja;

 

 

- če v nasprotju z določili tega odloka namešča sredstva oglaševanja.

 

 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 sit se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

32. člen

 

 

Z denarno kaznijo 10.000,00 sit se za prekršek takoj na kraju samem kaznuje posameznik, če trga ali kakorkoli drugače uničuje oglaševalna mesta ali sredstva oglaševanja, ki so nameščeni v skladu s tem odlokom.

 

 

33. člen

 

 

Za kršenje določb odloka, ki se nanašajo na plakatiranje z volilno propagandnimi sporočili, se uporabljajo kazenske določbe Zakona o volilni kampanji.

 

 

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

34. člen

 

 

Za obstoječa oglaševalna mesta, ki ne ustrezajo kriterijem je potrebno v roku šestih mesecev po začetku veljavnosti tega odloka pridobiti ustrezna dovoljenja.

 

 

V primeru neupoštevanja določila iz prvega odstavka bo organ pristojen za nadzor odredil odstranitev oglaševalnega mesta na stroške lastnika.

 

 

35. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

Številka: 002-7/02

 

 

Datum: junij 2002

 

 

ŽUPAN :

 

 

Toni Rifelj