New Page 1

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 5. redni seji dne 15. 4. 2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI HAJDINA

 

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/12) se v 4. členu:

· črta zapis pod zaporedno številko 24,

· v zadnji vrstici tabele zapis »33.356« nadomesti z »32.298«.

 

2. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2015-66(507) z dne 26.3.2015.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 371-20/2011-3

Datum: 15. 4. 2015

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan