New Page 2

 

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1 in 9/11), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05-UPB1), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale na svoji 4. redni seji, dne 28.03.2011, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI ŽETALE

 

 

1. člen

 

 

V drugem odstavku 5. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale (Uradni list RS, št. 45/08) se besedilo »pristojni organ občinske uprave« nadomesti z besedilom »občinska uprava«.

 

 

2. člen

 

 

V 9. členu se besedilo »Pristojni organ občinske uprave« nadomesti z besedilom »Občinska uprava«.

 

 

3. člen

 

 

V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo »in po potrebi Gasilska zveza Videm«.

 

 

4. člen

 

 

Doda se nov 16. a člen, ki glasi:

 

 

»16. a člen

 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Žetale opravlja naslednje naloge: 

 

 

- gašenje in reševanje v primeru požarov,

 

 

- reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč,

 

 

- izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva,

 

 

- načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva,

 

 

- zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov,

 

 

- zavarovanje oseb in opreme,

 

 

- nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,

 

 

- usposabljanje gasilske mladine,

 

 

- druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva,

 

 

- društvene dejavnosti.«.

 

 

5. člen

 

 

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da glasi:

 

 

»Prostovoljno gasilsko društvo Žetale je v skladu z zakonom vključeno v Gasilsko zvezo Videm, ki opravlja organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z:

 

 

- načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev na nivoju občine,

 

 

- na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilske enote v skladu s predpisanimi merili,

 

 

- načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot GZ,

 

 

- skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občinami na območju, na katerem deluje GZ,

 

 

- izvajanjem nalog, ki jih je na gasilske zveze prenesla država ali občina,

 

 

- drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.«.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 032-0004/2011-6

 

 

Datum: 28.03.2011

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton BUTOLEN l.r.