Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99) je občinski svet občine Rače - Fram na 13. redni seji, dne 9. junija 2000, sprejel
 
S K L E P
 
o izvzemu iz javnega dobra
 
1. člen
 
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 891/7 - pašnik, pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. S002 k.o. Gorica, vpisano kot javno dobro, ceste in pota, v izmeri 138 m2.
 
2. člen
 
Zemljišče parc. št. 891/7 - pašnik, pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. S002 k.o. Gorica, vpisano kot javno dobro, ceste in pota, v izmeri 138 m2, postane last Tomanič Bronislave, stanujoče Spodnja Gorica 32, p. Rače in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek.
 
3. člen
 
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
Župan Občine Rače – Fram
 
Branko Ledinek, ing. agr., s. r.
 
Številka: 062-02-13/00
 
Datum: 22. februar 2001