New Page 2

Popravek

V Odloku o proračunu Občine Veržej za leto 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-5527/05, se v 2. členu splošni del proračuna na ravni podskupin kontov pravilno glasi:

                                                              v tisoč tolarjih

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |        |

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                            | 242.683|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                                             |  88.642|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček                             |  60.500|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |703 Davki na premoženje                                     |   8.709|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve                       |  19.433|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                                           |  17.961|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            |   3.561|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |711 Takse in pristojbine                                    |     700|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                   |     150|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki                                 |  13.550|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                                         |   2.530|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   |     530|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja           |   2.000|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                                         | 133.550|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 133.550|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                | 327.828|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                                              |  43.884|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                       |  18.900|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost              |   2.879|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve                            |  20.205|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |403 Plačila domačih obresti                                 |   1.100|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |409 Rezerve                                                 |     800|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                                            |  78.923|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |410 Subvencije                                              |   4.018|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                |  44.438|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam        |   9.465|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi                           |  21.002|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                                       | 185.481|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                      | 185.481|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                                     |  19.540|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki  |   8.040|

|      |niso proračunski uporabniki                                 |        |

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom        |  11.500|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                                    |– 85.145|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |        |

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|      50|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                               |      50|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil                           |      50|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                                          |        |

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|50    |Domače zadolževanje                                         |  30.000|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|55    |Odplačila domačega dolga                                    |   5.200|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|      |NETO ZADOLŽEVANJE                                           |  24.800|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

|D.    |SREDSTVA PRORAČUNA                                          |– 60.295|

|      |                                                            |        |

+------+------------------------------------------------------------+--------+

Župan

Občine Veržej

Drago Legen l.r.