New Page 2

Številka: 900-15/2018-4-(52/04)

Datum: 12. 9. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 19. 9. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev za pisnika 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 20. 6. 2018 ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo 1, 2, 3)

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za l. 2019 - osnutek (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)  

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju - druga obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4)

6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za EUP ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (gradivo 1, 2)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) - druga obravnava (gradivo 1, 2)

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje z oznako KR SA 2 Kranj Sava - druga obravnava (gradivo 1, 2)

9. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj - osnutek (gradivo)

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v območju šempetrske graščine v Stražišču pri Kranju- osnutek - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

11. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva - osnutek - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj - osnutek - predlog za skrajšani postopek (gradivo 1, 2)

13. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj - uradno prečiščeno besedilo (gradivo)

14. Potrditev koncesijske pogodbe za izvedbo projekta javno - zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta žagarja (gradivo)

15. Predlogi za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Kranj za leto 2018

16. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

Priloga: seznam sklepov komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan