New Page 2

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Ur. list RS, št. 18/94) je Občinski svet Občine Destrnik na 2. seji, dne 28.01.1999, sprejel

ODLOK

O IZDAJATELJSTVU JAVNEGA GLASILA OBČAN

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občan in ureja izdajateljstvo javnega glasila ter objavljanje predpisov Občine Destrnik v Uradnem glasilu (vestniku) občine.

2. člen

Občina Destrnik je izdajatelj javnega glasila Občan.

3. člen

Sedež uredništva je na Destrniku. Vintarovci 50.

4. člen

Glasilo ima žig, okrogle oblike, premera 30 z besedilom:

OBČAN, GLASILO OBČINE DESTRNIK.

5. člen

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

6. člen

Glasilo izhaja praviloma vsak mesec. Lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna številka. O izdaji dvojne ali izredne številke odloča Občinski svet Občine Destrnik. Glasilo je namenjeno občanom Občine Destrnik. Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Destrnik.

7. člen

Glasilo opravlja naloge osrednjega informatorja o delu organov Občine Destrnik, občinske uprave, političnih strank, vaških odborov ter življenja in dela občanov.

8. člen

Glasilo ima posebno prilogo Uradni vestnik Občine Destrnik, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Občine Destrnik, po sklepu uredništva pa tudi drugih občin. Uradni vestnik lahko izide tudi samostojno.

 

II.  PRAVICE IN ODGOVORNOSTI ODGOVORNEGA UREDNIKA IN UREDNIŠTVA

9. člen

Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Destrnik na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odgovorni urednik ureja in pripravlja besedila, opravlja uredniško delo, sodeluje pri oblikovanju posamezne številke ter opravlja druge naloge, določene z Zakonom o javnih glasilih.

10. člen

Glasilo ima uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje imenujeta Občinski svet Občine Destrnik na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Uredništvo šteje tri člane - urednika in dva člana. Župan in tajnik občine ne moreta biti člana uredništva.

Občinski svet lahko uredništvo ali posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog skupine najmanj treh članov Občinskega sveta. Uredništvo v skladu s programsko zasnovo glasila, ki jo sprejme občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko ter vodi smotrno organizacijo dela.

Uredništvo dela na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke, sklicuje in vodi odgovorni urednik. Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno poročati Občinskemu svetu Občine Destrnik.

11. člen

Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položajem odgovornega urednika se oblikuje poravnalni odbor, v katerega imenujeta izdajatelj in uredništvo po tri predstavnike, predsedujočega imenujeta sporazumno. Podrobnejši sestav poravnalnega odbora ter način reševanja vprašanj, določi izdajatelj s posebnim aktom.

12. člen

Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Destrnik, občinska uprava, politične stranke in občani.

Uredništvo lahko odkloni objavo članka v primerih, če članek ni v skladu s programsko zasnovo glasila in če krši kodeks novinarske etike.

 

III. FINANCIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG

13. člen

Za izvajanje tehničnih in organizacijskih opravil v zvezi z izdajanjem glasila, sklene župan na podlagi predloga uredništva pogodbo z zunanjim izvajalcem.

14. člen

Viri financiranja glasila so naslednji:

-  proračunska sredstva Občine Destrnik,

-  prihodki od reklam in od objav drugih sporočil,

-  drugi prihodki.

Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Destrnik - Trnovska vas na seji, 14. maja 1996.

 

16. člen

Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 032-01/OD-01SE2

Datum: 28.01.1999

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s.r.