New Page 2

Na podlagi 21. In 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) je Občinski svet Mislinja na 20. redni seji, dne 9.11.2017 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA V OBČINI MISLINJA

 

1. člen

V Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2015)  v 1. členu, se doda besedilo, ki se glasi:

» Občina je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij, zgoščenk oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. »

 

2. člen

V 3. členu se spremeni dopolni prvi odstavek, tako da se glasi: 

» Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so izvajalci nevladne, neprofitne organizacije, društva, združenja in drugi neprofitni izvajalci ter fizične in pravne osebe, ki imajo sedež na območju občine Mislinja, oziroma izvajajo programe in projekte za občane in občino Mislinja. »

 

3. člen

V 6. členu se besedilo »obcina@mislinja.si« nadomesti z besedilom »www.mislinja.si«.

 

4. člen

V 8. členu se dodajo naslednje alineje, ki se glasijo:

 » - promocijski učinek za občino in za družbeno življenje občanov;

 - izvirnost oz. inovativnost projekta. »

 

5. člen

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-02/2015

Datum: 9. 11. 2017

 

 

Občina Mislinja

 

Bojan Borovnik, župan