Na podlagi 16. člena statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 18/00) in 9. člena Odloka o javnem glasilu Občine Rače-Fram (MUV, št. 29/01) je občinski svet občine Rače-Fram na 3.redni seji, 10. februarja 2003, sprejel
 
Sklep
 
 
o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Novice Občine Rače-Fram
 
 
I.
 
Za odgovornega urednika glasila Novice občine Rače-Fram za obdobje let 2003 do vključno 2006 je imenovana:
 
Simona Antolič.
 
Za člane odbora so imenovani:
 
Lidija Belca,
 
Smiljanka Stres,
 
Anita Trglec.
 
II.
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/3-2003-26
Datum: 20. februar 2003