New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Turnišče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Turnišče

Predlagatelj:

Župan Občine Turnišče

Zakonska podlaga:

21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDL-SLS-1 in 30/2018), 12. in 13. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 – ORZVKD39, 90/2012, 111/2013, 32/2016 in 21/2018 – ZNOrg) in 18. člen Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Turnišče

Datum:

11.12.2019

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

8. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče

Besedilo:

gradivo