New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 22. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 74/16) in na podlagi uradne objave Statističnega urada RS o višini inflacije v letu 2021 (spletni portal Statističnega urada RS, dne 30. 12. 2021) je župan Občine Tržič sprejel

 

U G O T O V I T V E N I  S K L E P 

o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2022 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Tržič se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, znaša 4,9 %. Letna vrednost točke za leto 2021 je znašala 0,0032867096 EUR.

 

2. člen 

 

Ugotovi se, da znaša letna vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič za leto 2022 0,0034477584 EUR.

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2022.

 

Št. 422-0095/2021

Tržič, dne 30. decembra 2021

 

Župan 

Občine Tržič 

               mag. Borut Sajovic