New Page 1

 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00, 51/02, 94/02 in 69/05) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 6. 6. 2007 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2007 in 2008

 

 

1.

 

 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.

 

 

2.

 

 

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu.

 

 

Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trebnje opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.

 

 

3.

 

 

Strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet, in so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana v občinski svet, pripada v letu 2007 0,78 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te stranke in v letu 2008 0,80 EUR na glas volilca, ki je veljavno glasoval za te stranke.

 

 

4.

 

 

Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno, v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihov podračun.

 

 

5.

 

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje z dne 17. 4. 2003.

 

 

6.

 

 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 410-154/2007

 

 

Trebnje, dne 6. junija 2007

 

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.