Na podlagi 18. in 64. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 24. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV št. 11/95, 6/96, 2/99) je občinski svet občine Rače-Fram sprejel na svoji redni 4. seji, dne 26. marca 1999
 
 
S K L E P
 
o določitvi športnih objektov občinskega pomena v občini Rače-Fram
 
 
I.
 
V skladu z 18. in 64. členom Zakona o športu občina Rače-Fram določa za športne objekte občinskega pomena naslednje športne objekte, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
 
 
igrišče v Morju, ki leži na zemljišču parc. št. 315/2 k.o. Morje
 
 
strelišče, ki leži na zemljiščih parc. št. 703 in 704 k.o. Rače
 
 
športni park na zemljiščih parc. št. 407, 408, 411, 412, 425, 424, 429, 430, 433, 624, 621, 622, 625, 626, 627, 628, 629, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4 k.o. Rače.
 
 
II.
 
Športni objekti in zemljišča postanejo po 64. členu Zakona o športu, lastnina občine Rače-Fram.
 
 
III.
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. Objavi se v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške.
 
 
Župan
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledine, ing. agr., s. r.
 
 
Številka: 062-02-4/99
 
 
Datum: 26. marca 1999