New Page 3

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US) je svet Občine Ajdovščina na seji dne 20. 12. 2001 sprejel

S P R E M E M B E   S T A T U T A

Občine Ajdovščina

1. člen

V statutu Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 7/99), se drugi stavek tretjega odstavka 110. člena spremeni tako, da se glasi:

»V okviru teh sredstev se kot sredstva za redno delovanje krajevnih skupnosti krijejo stroški tekočega poslovanja in stroški za redno vzdrževanje objektov, ki jih imajo krajevne skupnosti v uporabi oziroma vzdrževanju, ter stroški njihovega obratovanja.«

Četrti odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav in novogradnjo pomožnih in manj zahtevnih objektov, za katere se določi prioriteta, se zagotavlja sredstva iz občinskega proračuna. Pri določitvi prioritete se lahko upošteva tudi udeležba krajevne skupnosti pri investiciji.«

2. člen

Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-1/99-01

Ajdovščina, dne 21. decembra 2001.

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l. r.