New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Hajdina na svoji 2. redni seji, dne 20. 12. 2022 sprejel

 

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANOV ČASTNEGA RAZSODIŠČA

 

1. člen

Za člane častnega razsodišča se imenujejo:

 

1.    Meta Majnik Krajnc,

2.    Boris Sambolec,

3.    Aleksander Stojanović.

 

2. člen

Mandatna doba članov traja dokler traja mandat članov občinskega sveta.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 011-8/2022

Datum: 20. 12. 2022

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan