New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0112/2008-4-(41/04)

 

Datum:    26.11.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

Sklicujem  21. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 

ki bo v SREDO, dne 10.12.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.11.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Odlok – kultura:

A.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj – skrajšani postopek (gradivo)

B.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj – skrajšani postopek (gradivo)

C.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj – skrajšani postopek (gradivo)

6.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – druga obravnava  (gradivo)

7.

Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj – druga obravnava (gradivo)

8.

Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

9.

Predstavitev javnega zavoda Zavod za šport Kranj

10.

Nova kranjska knjižnica

11.

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za Blaža Kalana

 

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

- Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0112/2008-1-(41/04)

 

Datum:    03.12.2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 21. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za

21. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 10.12.2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.

Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 12.11.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta ( gradivo a, b, c, d, e, f, g, dodatno gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) )

3.

Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo)

4.

Premoženjske zadeve

5.

Odlok – kultura: (dodatno gradivo)

A.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj – skrajšani postopek

B.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj – skrajšani postopek

C.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj – skrajšani postopek

6.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – druga obravnava

7.

Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj – druga obravnava

8.

Odlok o določitvi javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (gradivo) (dodatno gradivo)

9.

Sklep o uskladitvi organizacije izbirne JGS distribucije toplote v MOK z določbami Energetskega zakona ter ostalimi veljavnimi predpisi (gradivo)

10.

Predstavitev javnega zavoda Zavod za šport Kranj (gradivo)

11.

Nova kranjska knjižnica

12.

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za Blaža Kalana (gradivo)

 

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

- Gradivo